Balanced Scorecard

Metoda Balanced Scorecard („Metoda vyvážených ukazatelů“) poskytuje rámec manažerského řízení převádějící strategii organizace do uceleného souboru ukazatelů výkonnosti, který má pomáhat k dosahování stanovených cílů v praxi. Metoda vznikla pro privátní sektor v USA, dnes je používána nejen v USA, ale i v Evropě. Vysoká úspěšnost v soukromém sektoru se stala impulsem pro zavádění metody Balanced Scorecard i do systémů řízení ve veřejné správě. 

Je založena na aplikaci procesního přístupu, předpokládá existenci vize a strategických priorit organizace, BSC má zajistit jejich naplnění. Na vizi a jednotlivé strategie je pohlíženo ze 4 perspektiv, které musí být navzájem vyváženy, jsou to: Perspektiva občana/ zákazníka; perspektiva finanční; perspektiva interních procesů; perspektiva učení se a růstu.

Logika metody, zapojení čtyř perspektiv:

(1) Nejprve je nutné si vyjasnit, zda jsou známy potřeby a očekávání našich občanů či zákazníků. Jednoduše, zda víme, co chtějí. S tím souvisí zjištění, co je třeba udělat, aby byli spokojeni. Tyto a podobné otázky patří do občanské/zákaznické perspektivy.

(2) Finanční perspektiva řeší, jaké zdroje (finanční, lidské, budovy, vybavení atd.) potřebujeme, abychom naplnili svoji vizi (strategie), a současně uspokojili zákazníky/občany a jak musíme hospodařit a spravovat majetek.

(3) Dalším krokem je zavádění změn systému procesů, kterými je zajištěn dostatek zdrojů a spokojenost zákazníků/občanů. V této perspektivě se uplatňuje procesní přístup.

(4) Důležité je nezapomenout na růst a učení se. Tedy vyřešit, co je třeba se naučit, co změnit při řízení lidí, aby bylo dosaženo stanovených cílů, a jaké technologie jsou pro úspěch zapotřebí.

 

Informační zdroje:

Balanced scorecard institut https://www.balancedscorecard.org/Resources/About-the-Balanced-Scorecard