Cíle projektu

Zlepšení kvality života občanů ve městě zvýšením celkové bezpečnosti ve městě.

Rozšíření integrovaného systému řízení kvality o nové komunikační prostředky a o další zainteresované strany na tomto systému řízení města.

Popis řešení

Řešení zlepšuje kvalitu života občanů ve městě tím, že nastavuje principy a pravidla pro koordinovanou spolupráci v oblasti bezpečnosti města Benešov, Policie ČR, Městské policie a Úřadu práce. Principy spolupráce mezi uvedenými subjekty jsou stvrzeny písemnou dohodou.

Součástí řešení jsou následující nosné aktivity:

  • Představení činnosti Městské policie Benešov občanům s použitím zveřejňování příkladů na webových stránkách města. Zapojení občanů do její práce.
  • Vytvoření interaktivní aktualizované mapy kriminality.
  • Pořádání různých preventivních akcí (např. návštěva preventistů v mateřských školách).
  • Postupné rozšiřování kamerového dohlížecího systému ve městě.

Řešení přispívá ke zlepšení pocitu bezpečnosti u občanů. Nadto zvyšuje jejich důvěru v Policii ČR a v Městskou policii.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zapojení veřejnosti do správy města a veřejného dění.
  • Zlepšení komunikace městské policie s občany.
  • Navázání nových kontaktů se zaměstnanci a partnery v prostředí integrovaného systému managementu kvality.

Přenositelnost řešení

Řešení je vhodné pro všechny obce, města, případně skupiny či svazky obcí, které chtějí posílit bezpečnost ve svých lokalitách.

Možné překážky realizace

  • Získání zaměstnanců s  dovednostmi potřebnými pro realizaci řešení.
  • Rozpoznání a vymezení dostačující časové dotace pro zaměstnance, kteří se budou podílet na realizaci řešení.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2016