Zvyšování povědomí obyvatel vede k odpovědnějším rozhodnutím

V Broumově usilují, aby obyvatelé města měli dostatek informací o jednotlivých problematikách. Chtějí tím přispět k vyššímu povědomí obyvatel a odpovědnější participaci veřejnosti na chodu města. Vedle jiných kroků proto pracovníci městského úřadu připravují informační brožury. Jedním příkladem za všechny je brožura s názvem Praktický rádce, aneb jak mohu ochránit své životní prostředí?

Brožura osahuje ucelené a přehledné informace a rady, jak efektivně řešit problémové situace, týkající se životního prostředí. Zabývá se znečištěním životního prostředí na úrovni města a jeho obyvatel, tříděním odpadů, veřejnou zelení, veřejným pořádkem, stavem ovzduší a dalšími tématy. Stěžejní částí je rádce, kde jsou popsány modelové situace. Ty nabízejí odpovědi na nejčastější otázky spojené s oblastí životního prostředí a konkrétní kroky, jak v daných situacích postupovat. Modelové situace jsou také doplněné o kontakty na odpovědné pracovníky městského úřadu, kteří jsou připraveni obyvatelům s případnými problémy pomoci. Podle rejstříku institucí občané také rychle naleznou kontakt na příslušnou organizaci.

Informační materiály by měly být poutavé a srozumitelné

Snahou pracovníků městského úřadu bylo seskupit důležité informace k dané problematice na jednom místě a poutavou, ucelenou a přehlednou formou je předat veřejnosti. Jedním z cílů brožury k životnímu prostředí například bylo zvýšení třídění odpadů ve městě. Podstatné proto bylo vytvořit graficky poutavou a srozumitelnou publikaci, která osloví co největší počet obyvatel města. Důraz byl kladen na srozumitelný jazyk, poutavé texty, ale také na takové aspekty, jako jsou typ a kvalita papíru a jeho formát.

Po vydání brožury ji město doručilo zdarma do všech domácností. Publicitu vydání brožury zajistili na webových stránkách města a také ve zpravodaji. V elektronické verzi byla brožura zveřejněna na webových stránkách města. Brožura si své čtenáře našla a vyvolala také několik doplňujících dotazů občanů, které pracovníci městského úřadu odborně zodpověděli. Tematiku třídění odpadů město podpořilo také pilotním projektem a anketou, na jejichž základě dojde k efektivnímu rozšíření sběrných míst pro tříděný odpad.