V Jablonci nad Nisou hledali způsob, jakým efektivně a především koordinovaně zapojit veřejnost do rozhodovacího procesu města. Výsledkem bylo zřízení 9 osadních výborů, jejich územní činnost pokrývá celé území města. Je tak zajištěno, že se do správy města zapojují zástupci všech městských lokalit.

Systém je koordinovaný pracovníkem magistrátu, který je pro agendu osadních výborů vyčleněn. Tento pracovník zajišťuje přenos komunikace mezi osadními výbory a městem, připravuje podklady do orgánů města a poskytuje zpětnou vazbu.

Formální pravidla pro zřizování a obsazování osadních výborů byla nastavena především proto, aby se snížilo riziko sporů v průběhu zřizování a obsazování výboru. Každý osadní výbor má doporučený počet členů tak, aby se riziko ovládnutí osadního výboru jedním členem bylo minimální a na druhou stranu tak, aby řízení diskuze nebylo obtížné.

Osadní výbory předkládají návrhy a požadavky zastupitelstvu města, radě města a dalším výborům týkající se rozvoje části města, kterou zastřešují, návrhy týkající se rozpočtu města. Vyjadřují se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se týkají jejich části města a vyjadřují se k připomínkám a podnětům předkládaným občany s trvalým pobytem v jejich části města.

Zastupitelstvo města se takovými požadavky vždy řádně zabývá, je dán prostor zástupcům osadního výboru, aby přednesli své požadavky přímo na jednání orgánu města. Na druhou stranu se využívá funkce osadního výboru, jako poradního orgánu při plánování a realizaci záměrů města v dané lokalitě. Pět osadních výborů je aktivních i na sociálních sítích a tím se zlepšuje informovanost o jejich činnosti.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.