Aplikovaný přístup

Systém řízení kvality města Kyjov zavedený dle požadavků normy ISO 9001:2015 je založen na procesním řízení a na principu trvalého zlepšování. Systém řízení identifikuje, popisuje, měří a analyzuje všechny své procesy.

Uplatňované procesy systému řízení podporují naplnění strategických cílů rozvoje města a jejich tematických oblastí. Jsou nástrojem pro realizaci plánovaných opatření, aktivit a dílčích cílů.

Aplikovaný systém řízení jako celek zahrnuje všechny procesy, činnosti a služby zabezpečované městem a městským úřadem. Usměrňuje výkon činností jak vedení města, tak zaměstnanců města. Mezi zainteresované strany řadí: klienty města, příjemce poskytovaných služeb, občany, podnikatele, dodavatele, partnerské organizace apod.

Definované procesy prokazatelně pomáhají plnit cíle/úkoly v přenesené a samostatné působnosti, naplňovat očekávání zainteresovaných stran a neustále zlepšovat výkonnost a chod úřadu jako celku.

Rozsah a průběh realizace

Celkové fungování města a jeho úřadu bylo postupně nastaveno v jednotlivých procesech/agendách, se zřetelem na filosofii PDCA při maximálním využití výstupů ze všech zavedených nástrojů a metod kvality (např. auditování a benchmarking). Kontrolními mechanizmy jsou v systému důsledně hledány příčiny vzniklých neshod a problémů.

Inspirace, náměty a doporučení ke zlepšování jsou využívány v maximálně možné míře při nastavování procesů/agend systému a při navrhování organizačních změn. Zaměstnanci města jsou zapojováni do kolektivní tvorby systému řízení a jeho zdokumentování, což jednak zvyšuje jejich osobní iniciativu, jednak prohlubuje využití jejich znalostí a dovedností ve prospěch města.

Všechny procesy systému vyžadují, aby byly systematicky a postupně stanovovány koncepce a cíle jednotlivých odborů úřadu pro výkon jimi regulovaných oblastí/procesů. Do dílčích procesů Jsou zavedeny nové metody (např. „Mentoring“ do dílčího procesu „Adaptace zaměstnanců“ procesu „Řízení lidských zdrojů“).

Systém řízení města plošně vykazuje znaky neustálého zlepšování a rostoucí trendy spokojenosti všech zainteresovaných stran.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zvýšení důvěryhodnosti města a městského úřadu u občanů a u ostatních partnerů.
  • Nově definovaná pravidla a procesy uplatňovaného systému řízení zlepšila stav celkové výkonnosti a efektivnosti řízení města a jeho úřadu.
  • Zlepšení komunikace mezi vedením města, zaměstnanci a organizačními útvary úřadu.
  • Zlepšení způsobilosti zaměstnanců města k výkonu požadovaných činností.
  • Dosažení požadované kvality služeb poskytovaných klientům.
  • Zvýšení spokojenosti zaměstnanců úřadu a jeho klientů.
  • Zavedení komplexního procesního modelu umožňujícího konzistentní řízení procesů a tím i spolehlivé vedení agend, např. agend přenesené působnosti.

„Město Kyjov je pro své občany místem, kde stojí za to „žít“ – přívětivým pro všechny, nabízejícím dostatek příležitostí pro vzdělání, sport, kulturu i volný čas. Město Kyjov je místem, které stojí za to opakovaně navštívit – udržuje vlastní kulturní a historické tradice a nabízí nevšední zážitky návštěvníkům z celého světa.“

Cena Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě bronzového stupně v kategorii Uplatňování systému managementu dle ISO norem – ročník 2019

 

Autor fotografie: Radek Linner, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19273497