Cíle projektu

Hlavním cílem řešení bylo zjednodušit a sjednotit systém podávání žádostí veřejné finanční podpory. Automatizovat agendu spojenou s vyřizováním žádostí. Získat okamžitý přehled o stavu žádostí veřejné finanční podpory a o čerpání finančních prostředků.

Popis řešení

Celý systém GINIS byl vyvinut soukromou společností, zabývající se tvorbou a distribucí IT systémů a kybernetickou bezpečností. Je jednou z nejrozšířenějších integračních platforem ve veřejné správě. Mezi přednosti tohoto systému patří bezpečnost, možnost použití jakožto systémová podpora strategického rozhodování a řízení organizace. Systém komplexně řeší správu a řídí oběh dokumentů. Systém také usnadňuje plánování rozpočtu i vedení účetnictví, integruje jednotlivé agendy a optimalizuje vnitřní procesy.

Nově zavedený modul „Veřejná finanční podpora“ (VFP) je součástí informačního systému GINIS a je s ním provázán. Umožňuje elektronický sběr žádostí o finanční podporu, sledování stavu žádostí od jejich až po jejich vyřízení. Modul je také provázán s modulem usnesení včetně přímé vazby na rozpočet kraje a následně účetnictví. Umožňuje rezervovat finanční prostředky z rozpočtu a sleduje čerpání prostředků

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zefektivnění, zjednodušení a zpřehlednění zpracování žádostí o dotace a procesu jejich schvalování.
  • Zjednodušení a zpřehlednění plánování rozpočtu a informací o jednotlivých podaných, zpracovaných, schválených i neschválených dotacích.
  • Vyšší produktivita práce daná zejména úsporami času jak žadatelů o VFP, tak zpracovatelů těchto žádosti na straně úřadu. Odpadají také náklady na tisk dokumentů. Zlepšila se evidence a archivace jednotlivých případů.
  • Snadnější využitelnost získaných údajů o žadatelích (četnost žádostí, výše získaných prostředků, účel získaných prostředků…) pro statistické zpracování a vyhodnocení.
  • Snadnější a průhlednější sledování stavu žádosti o VFP.

Přenositelnost řešení

Podobný projekt je vhodný pro všechny obce, dobrovolné svazky obcí, kraje atp., které chtějí zpřehlednit systém veřejné finanční podpory a zefektivnit práci svých zaměstnanců při vyřizování těchto žádostí. Společností nabízejících obdobné informační systémy v dnešní době existuje na trhu velká řada.

Možné překážky realizace

  • Žádná překážka realizace nebyla shledána realizátory projektu jako závažná.
  • Problémem může být počáteční náklad na pořízení systému, případně tohoto modulu.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009

Použitá fotografie:

Autor: Zdeněk Fiedler – vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=28363375