Základní údaje o projektu

Projekt měl za cíl zlepšení kvality života na území městské části, a to zejména zkvalitněním služeb místní správy a samosprávy, jejímu přiblížení občanům, zapojením cizinců do veřejných akcí pořádaných MČ, otevřením cizineckých komunit většinové společnosti, zmenšením rizika vzniku konfliktů v občanském soužití a zlepšením bezpečnostní situace na území MČ.

Popis projektu

Projekt realizovala malá městská část s vysokým poměrem koncentrace cizinců v území. Cílem projektu bylo prezentovat ČR jako zemi otevřenou pro všechny cizince, kteří v ní chtějí žít, ale zároveň dodržovat její zákony a respektovat místní kulturní odlišnosti. Ukázat cizincům, že dodržování zákonů se vyplatí, že stát a jeho orgány nejsou jejich nepřítelem. Současně ukázat společnosti, že většina cizinců jsou slušní lidé, kteří mají zájem v naší zemi žít a pracovat. Dále omezit riziko zapojení cizinců do stínové ekonomiky, omezit nelegální práci a kriminální struktury, upevnit spolupráci se zahraničními partnery a s partnery z cizineckých komunit. Dalším cílem bylo obohacení občanů minorit i majority o jinakost a naučení se vzájemné toleranci.

Požadavek na řešení problému vzešel z námětů občanů v rámci místní Agendy 21. Projekt byl zaměřen na zapojení vietnamské a čínské komunity do místní občanské společnosti, zahrnoval poskytování poradenských služeb v rámci Centra pro integraci a byl zaměřen na preventivní aktivity, např. řešení handicapu imigrantů ze třetích zemí při vstupu na legální trh práce, integraci dětí a ekonomicky aktivních cizinců prostřednictvím jejich zapojení do volnočasových aktivit. Současně byl zahájen společný dialog mezi oběma stranami s cílem postupně změnit postoje obyvatel na základě vlastních prožitých zkušeností.

Přenositelnost řešení

Projekt je přenositelný na ostatní obce, vždy je nezbytné zohledit konkrétní specifické aspekty v daném místě. Nezbytným předpokladem úspěchu je strategické zaměření na motivaci cizineckých komunit. Realizace tvrdých zákonných postupů musí být doplněna motivačními kroky, např. atraktivní nabídkou vzdělávacích aktivit a příležitostí pro nenásilnou společenskou integraci. Klíčovou složkou úspěchu jsou vhodně vybraní partneři projektu.

Bariéry realizace

Za překážku je možné považovat odmítavý přístup větší části zaměstnanců, kteří se k multikulturním akcím staví s despektem. Nabídka pouhých informací v pracovní době nepostačila ke změně nahlížení na komunitu. Ti zaměstnanci, kteří se účastnili workshopu a otevřené diskuze však svůj odmítavý postoj ke komunitě postupně mění.

Zhodnocení zkušeností

Za úspěchy MČ považuje především to, že probíhá poklidný život místních obyvatel bez známek extrémismu. V rámci projektu byla realizována řada veřejných akcí se zapojením cizinců, diskuzní setkání na výměnu informací o vietnamské komunitě, zvycích, tradicích a způsobu života, resp. další aktivity realizované s cílem „sdílet společné, obohatit se z jinakosti a naučit se společně se tolerovat“.

 

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – Vybrané příklady dobré praxe.

 

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013

Zdroj fotografie: Wikimedia Commons