Ministerstvo vnitra připravilo Metodický postup pro tvorbu srozumitelných sdělení ve veřejné správě a pro tvorbu zjednodušených textů pro osoby vyžadující zvláštní přístup (Easy to read, ETR)

Metodika dává veřejné správě k dispozici návod, jak vytvořit

  • texty srozumitelné – texty napsané tak, aby občan (laik) pochopil podstatu věci, tj. texty smysluplné, jednoznačné a pochopitelné po prvním čtení;
  • texty zjednodušené – tzv. easy-to-read, umožňující lidem, kteří mají potíže i se čtením srozumitelného textu (tj. lidé se zdravotním postižením, senioři, cizinci, lidé ve vypjaté životní situaci apod.) porozumět sdělení, které by jim někdo jiný musel vysvětlit.

Ministerstvo vnitra vydalo také příručku ETR pro rodiče při narození dítěte.

Ke stažení:

 

Metodika vznikla na základě úkolu plynoucího z Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2015-2020 (NAP 2015-2020).

Publikace vznikly v rámci projektu „Implementační jednotka Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000125. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu.