Cíle projektu

Navázat užší spolupráci Magistrátu města Mladá Boleslav s Úřadem práce a s Městskou policií při zapojení dlouhodobě nezaměstnaných a sociálně slabých občanů do péče o čistotu, údržbu a celkový vzhled města.

Projekt měl za cíl zlepšit situaci s dlouhodobou nezaměstnaností, vytvořit nové pracovní příležitosti. Oslovit širší skupinu žadatelů o zaměstnání, kteří byli a jsou vedeni na Úřadu práce a mají malou šanci získat řádnou pracovní nabídku.

Záměrem projektu také bylo vyzkoušet účinnost úklidu v různých typech městské zástavby (městská zástavba, rodinné domky, frekventované ulice s širokými chodníky, klidnější zástavba s užšími chodníky).

Popis řešení

Dlouhodobě nezaměstnaným je nabízena spolupráce na údržbě a čistotě města. Z toho plynoucí pravidelný příjem zaměstnance magistrátu města a dobrý pocit z vykonané práce. Důležitým výstupem projektu je i výchovné působení na zaměstnávané osoby, protože mezi nimi byli i občané sociálně slabší, kteří již delší dobu nikde nepracovali. U těchto osob se podařilo vytvořit i pravidelné pracovní návyky.

Projekt přinesl nové pracovní příležitosti – noví zaměstnanci magistrátu města s pravidelným příjem, dobrý pocit z vykonané práce, sociální zařazení – zlepšení a posílení občanského patriotizmu, spolupráce na údržbě a čistotě města. Bylo obnoveno staronové pojetí dohledu, kontroly a dozor úklidu v parcích a čtvrtích, ručního úklidu, ručního metání, citlivějšího pro některé lokality (malá zákoutí, uličky, frekventovaná místa, která se musí uklízet denně apod.).

Počišťovači pracují dle pokynů Městské policie, která je také v terénu kontroluje. Úředník magistrátu je seznamuje s každodenním harmonogramem údržby města vyhotoveným magistrátem, zaznamenává docházku a řeší další administrativní záležitosti. Další kontrolní a dozorové činnosti provádějí např. správci městských parků.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Vznik nových pracovních míst pro osoby dlouhodobě nezaměstnané, především ze sociálně vyloučených lokalit. Zvýšení jejich sebevědomí pro uplatnění na trhu práce.
  • Zlepšení v environmentální oblasti města, jelikož činnost pracovníků přispěla k čistotě města Mladá Boleslav.
  • Posílení vztahu dlouhodobě nezaměstnaných občanů k městu, kde žijí a vychovávají své děti.
  • Výrazné zlepšení celkového vzhledu jednotlivých čtvrtí a celého města, zlepšení kvality úklidu, čistoty a snížení prašnosti.
  • Včasnější řešení problémů (spadlý či narušený strom, neodvezené popelnice, černá skládka, rozbitá lavička, nahromaděný odpad, rozbitý chodník apod.).

Přenositelnost řešení

Projekt je využitelný v prostředí všech obcí, které se potýkají s dlouhodobou nezaměstnaností svých občanů a s tím spojených sociálních problémů (sociálně patologické jevy, zvýšená kriminalita, vznik sociálně vyloučených lokalit, frustrace lidí, gamblerství, zvýšená konzumace návykových látek…).

Možné překážky realizace

  • Nutnou podmínkou realizace projektu je dostatek finančních prostředků, dostatek osob pro výkon dozoru nad pracovníky, dostatečná časová kapacita zainteresovaných osob.
  • Je nutné mít k dispozici správný metodický postup pro tento typ projektu popisující řízení servisních a úklidových činností a vedení pracovníků.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009