Město Nový Jičín chce aktivně reagovat na změny klimatu a prostřednictvím vhodných opatření čelit následkům zmíněné změny. O aplikaci konkrétních adaptačních opatření projevili zájem také občané, a to například na veřejném fóru pořádaném v roce 2019.

Práce na strategickém dokumentu začaly na podzim roku 2019, kdy mj. proběhla anketa mezi občany města, jejímž cílem bylo zvýšení informovanosti o dané problematice a vytipování nejvíce ohrožených míst ve městě. Následovaly práce na analytické a návrhové části a na podzim roku 2020 se konalo veřejné projednání.

Důležitým krokem nyní je zohlednit principy definované vzniklou Adaptační strategií u všech investičních akcí města (město nyní při investicích pracuje s propustnými povrchy, rozšiřováním zeleně nebo revitalizací toků). Akční plán obsahuje více než 300 konkrétních opatření a příkladů dobré praxe na území města.

Příklady opatření z akčního plánu:

  • Snížení počtu sečí na vybraných lokalitách ve městě změnou vyhlášky (12 lokalit na území města).
  • Umístit opatření na zpomalení tekoucí srážkové vody po silnici v případě většího deště (ulice Nerudova).
  • Výsadba stromů a zeleně, propustné plochy, zastínění pomocí zeleně (sídliště Sportovní).
  • Změna střechy na odrazivou (MŠ Jubilejní).
  • Přestavba cest za propustné (Smetanovy sady).
  • Protipovodňová opatření, vodní prvky a mokřady (Žilina nad MŠ).

Již od začátku prací na dokumentu město vnímá jako jednu z jeho funkcí osvětu a edukaci – dokument má občany motivovat a být jim dobrým příkladem k tomu, aby dle svých možností také realizovali, byť jen drobná, adaptační opatření např. na svých zahradách.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2021

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2021/


Foto: Archiv města