Cíle projektu

Zavést spolehlivý kontrolní systém příspěvkových organizací, který by měl kontrolní mechanizmy uplatnitelné na činnosti nakládání s veřejnými prostředky a na způsob zpracování prováděných účetních operací. Systém, jenž by dovedl informovat organizaci i jejího zřizovatele o výsledku těchto kontrol, a tím přispíval k zajištění hospodárného, efektivního a účelného výkonu veřejné správy.

Popis řešení

Řešení vytváří a rozvíjí transparentní kontrolní systém, který umí sledovat a porovnávat hospodaření srovnatelných příspěvkových organizací z pozice zřizovatele. Odhalovat neshody v jejich hospodaření s veřejnými prostředky včetně příčin těchto neshod. Dále umí pružně reagovat na identifikované neshody v příspěvkových organizacích a u všech zajistit hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Vybudovaný kontrolní systém zabezpečuje účinnou kontrolu hospodaření příspěvkových organizací, k čemuž využívá předem stanovenou strukturu rolí odpovědných zaměstnanců. Systém dovede zpětně reagovat na nalezené nedostatky

Základem řešení je provedení zákonem stanovených kontrol účetnictví a provedení následných veřejnosprávních kontrol hospodaření, které se zaměřují na již ukončené účetní období. Nadstavbou je, že výstupy z kontrolních funkcí systému jsou analyzovány a následně využity k zlepšení účinnosti řízení příspěvkovými organizacemi vykonávaných účetních operací.

Relevantní a včasné informace o hospodaření sledovaných subjektů zjištěné kontrolním systémem navíc vedou k významnému snížení výskytu nežádoucích postupů v jejich hospodaření, neboť doplňují zjištění vnitřních kontrolních systémů jednotlivých organizací.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zlepšení časové, organizační a finanční náročnosti výkonu účetních operací.
  • Hospodárnější a účelnější nakládání s veřejnými prostředky příspěvkovými organizacemi.
  • Výrazné zlepšení spolupráce mezi vedením zřizovatele a vedením příspěvkových organizací při stanovování ukazatelů o hospodaření příspěvkových organizací.
  • Benchmarking hospodaření příspěvkových organizací.
  • Nepřetržitý přístup zřizovatele k relevantním a aktuálním informacím o hospodaření příspěvkových organizací

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné a aplikovatelné téměř v každé organizaci veřejné správy.

Možné překážky realizace

Počáteční obavy z nárůstu administrativy a časové náročnosti zpracování podkladů jak na straně zaměstnanců zřizovatele, tak na straně zaměstnanců příspěvkových organizací.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011

 

Autor fotografie: ŠJů (cs:ŠJů) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10438932