Aktivity v rámci CSR vedou ke spokojenosti občanů i zaměstnanců úřadu

Ve Starém Plzenci dlouhodobě usilují o zkvalitnění života svých občanů a současně o spokojenost zaměstnanců úřadu. Zvolili proto komplexní přístup Společenské odpovědnosti organizace (CSR), který postihuje odpovědnost vůči zaměstnancům úřadu, občanům, životnímu prostředí a také odpovědnost zejména v oblastech kultury, sportu, vzdělávání a sociálních služeb.

Při realizaci společenské odpovědnosti klade město důraz na udržování rovnováhy mezi třemi pilíři – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím, spočívající především ve sladění veřejných zájmů, zájmů občanů, podnikatelů a místních nestátních organizací. V rámci ochrany životního prostředí město realizuje aktivity vedoucí k úsporám energií (výměnu oken v budovách ve vlastnictví města, výměnu kotlů, instalaci tepelných čerpadel, pořízení elektromobilu, instalaci LED svítidel u veřejného osvětlení, osvětu v třídění odpadů, bezplatné poskytnutí kompostérů občanům, výstavbu cyklostezky, návrh úpravy územního plánu směřující k omezení zastavování volné krajiny, každoroční akce „Ukliďme Česko“, apod.)

V ekonomické oblasti město vyčleňuje dostatek finančních prostředků v rozpočtu města na opatření generující budoucí nižší provozní náklady, investuje do udržitelné dopravní a technické infrastruktury, navýšilo finanční prostředky na podporu spolků a sportovních organizací. V sociální oblasti město vytváří vhodné pracovní podmínky, dbá na péči o zaměstnance a uplatňuje rovný přístup k nim (genderový audit, dětský koutek, home office a další), pravidelně organizuje školení zaměstnanců, podporuje a organizuje akce pro rodiny s dětmi, seniory a přispívá tak k mezigeneračnímu soužití, udržování tradic a povědomí o historii města, provozuje dům s pečovatelskou službou, zřídilo pozici preventisty veřejného pořádku, zaměstnává handicapované a sociálně vyloučené osoby, apod.

Občané i zaměstnanci úřadu přístup města oceňují. Zapojováním do akcí města dochází k růstu zájmu o město a počtu aktivních občanů. Aktivity města byly oceněny například Cenou hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost za rok 2017.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/