Získané ocenění

Ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ v kategorii Implementace modelu CAF 2013 stříbrného stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Vedení města Šumperka podporuje zavádění modelu společného hodnotícího rámce – CAF na Městském úřadu Šumperk již od roku 2006. V témže roce uzavřel sebehodnotící tým první hodnotící zprávu, sestavil „Plán zlepšování Městského úřadu Šumperk“ a formuloval nejbližší cíle úřadu za účelem zkvalitnění práce úřadu a služeb poskytovaných veřejnosti. Pro účely sebehodnocení byl ustanoven tajemníkem úřadu 7členný CAF tým s vlastním jednacím řádem. Poslední hodnotící zpráva popisuje v pořadí sedmé hodnocení, kterým s využitím modelu CAF úřad analyzuje stav úrovně své činnosti, a následně přijímá opatření ke zlepšení.

Jedná se tedy o systémový a systematický přístup a sama tato skutečnost znamená velké pozitivum v přístupu Městského úřadu Šumperk ke zvyšování kvality své činnosti. Předložené důkazy pak potvrzují smysluplnost zvoleného přístupu a dokazují vysokou úroveň vytvořených podmínek pro poskytování služeb při výkonu veřejné správy i vysokou úroveň dosahovaných výsledků.

Rozsah a průběh realizace

Hodnocení řídí tajemník úřadu ve spolupráci s vedením města. Členové hodnotitelského týmu mají přidělena jednotlivá kritéria modelu CAF. Stejní členové týmu jsou odpovědni jak za přípravu otázek, tak subkritérií v rozsahu přidělených kritérií. Veškeré údaje ze sebehodnocení jsou centrálně ukládány pro ostatní členy týmu. Bodové ohodnocení jednotlivých subkritérií modelu CAF navrhují určení členové týmu každý sám za sebe. Tým vždy musí dojít ke konsensu v odpovědi na otázku a na jejím bodovém ohodnocení. Výstupem hodnocení jsou pro každé kritérium modelu CAF naformulované silné stránky a oblasti pro zlepšování.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Identifikace nových silných a slabých stránek úřadu včetně oblastí trvalého zlepšování činností městského úřadu.
  • Získání přehledu o nejvýznamnějších předpokladech a dosažených výsledcích úřadu.
  • Získání potřebných faktických údajů pro nastavení procesu zlepšování činností tak, aby co nejvíce splňovaly požadavky a očekávání zainteresovaných stran.
  • Zavedení pravidelného hodnocení spokojenosti občanů a zaměstnanců, jako jednoho z nejdůležitějších kritérií sledování vlivu úřadu na společnost.
  • Identifikace příležitostí ke zlepšování kvality služeb nejen ve vztahu k občanům, ale i k vlastním zaměstnancům.
  • Přesvědčení se, že úřad plní většinu vytýčených cílů a pokračuje v nastaveném pozitivním trendu ve většině hodnocených oblastí.

Město Šumperk chce být vstřícným, kulturním a vzdělaným městem, kde se dobře dýchá obyvatelům, návštěvníkům i podnikatelům – nejen díky horám za zády. Městem, odkud lidé neodcházejí a kam se naopak rádi vrací. Městem, které roste.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: Ben Skála – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/i ndex.php?curid=21863073