Cíle projektu

Cílem projektu bylo zjednodušit a zpřehlednit vyhledávání, úpravu a kontrolu dat v těchto smlouvách: smlouva nájemní, smlouva o výpůjčce, smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města.

Popis řešení

Řešení přináší skokovou změnu běžné praxe, která spočívá jednak ve fyzické archivaci smluvních vztahů, týkajících se nakládání s pozemky ve vlastnictví města, jednak v jejich následném zaevidování v elektronické podobě v informačním systému městského úřadu.

Řešení „Majetek města v geografickém informačním systému (GIS)“ zavádí systémové změny v evidenci smluv o pronájmu, o výpůjčce a o zřízení věcného břemene. Změny zachycuje na městských mapách. Smluvní vztahy zvýrazňuje graficky na městských mapách v dotčených městských pozemcích.

Předností takto provedeného zanesení změn do map je barevné odlišení ploch pozemků podle typů smluv (zahrádky před provozovnou, výpůjčky, pronájmy na neurčito, pronájmy krátkodobé). Editaci smluv do map provádějí jen oprávnění pracovníci úřadu. Každá smlouva má před archivací v mapách zaznamenán svůj rozsah a identifikační údaje (typ, smluvní strany, adresy smluvních stran, datum založení, datum podpisu…).

Řešení přináší okamžitou dostupnost aktuálních dat o stavu městských pozemků z hlediska navázaných smluvních vztahů. Údaje, týkající se jedné smlouvy jsou zveřejněné přehlednou formou.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Jednoduché a lehce pochopitelné ovládání aplikace pro uživatele.
  • Nízké finanční prostředky na provoz. Není vyžadována externí technická podpora.
  • Výrazná úsporu času věnovaná orientaci zainteresovaných stran v pozemcích města (rychlé vyhledávání a kontrola, sdílení informací mezi útvary, snadná dostupnost přes webového klienta).

Přenositelnost řešení

Řešení je nejsnáze přenositelné do prostředí úřadu, které využívá geografický informační systém (GIS) na webovém základu.

Možné překážky realizace

  • Nedůsledná specifikace požadavků na práci s daty před implementací řešení.
  • Nízká motivace zaměstnanců k prvotnímu naplnění aplikace údaji s platných smluv.
  • Počáteční vysoká časová vytíženost zaměstnanců odpovědných za zavedení aplikace.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013