Cíle projektu

Zavedení procesního přístupu (procesního řízení) v prostředí systému řízení města, a to zejména za účelem zjištění výdajů na jednotlivé činnosti, které město v rámci své působnosti vykonává.

Nastavení postupu pro přezkoumání přiměřenosti výše finančních prostředků vynaložených na vykonávané činnosti. Postupu pro zjištění, zda nejsou výdaje na některé činnosti vyšší, než je obvyklá jejich průměrná hodnota přepočtená na zaměstnance v jiném městě.

Popis řešení

Řešení spočívá v zavedení procesního přístupu Ve vymezení procesní mapy systému řízení města a v určení jednotlivých procesů tohoto systému. Procesy systému řízení města řešení rozděluje do tří sekcí: výkon státní správy, výkon samosprávy města a výkon souvisejících servisních procesů.

Pomocí řešení je možno získat následující informace a údaje:

  • Vynaložené finanční prostředky na jednotlivé procesy systému řízení města v daném období.
  • Přiměřená míra výše finančních prostředků vydaných na jednotlivé činnosti v konkrétních procesech.

Zvolení procesního přístupu za integrující faktor řešení také zjednodušuje provádění tzv. odděleného účetnictví, které je vyžadováno poskytovateli dotací. Zavedení tohoto základního manažerského principu do systému řízení města nadto významně zjednodušuje vykazování a evidenci příjmů a výdajů města, protože jsou tříděny podle jednotlivých procesů.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zavedení systematického přístupu pro ověření přiměřenosti výše finančních zdrojů vynaložených na výkon agend samostatné a přenesené působnosti. (Na výkon činností v procesech systému řízení města představujících tyto agendy.)
  • Nastavení monitorování a vyhodnocení rozpočtových výdajů po procesech systému řízení města.
  • Stanovení kontrolních mechanizmů nakládání s finančními zdroji po procesech systému řízení města.

Přenositelnost řešení

Řešení mohou využít všechny obce, které chtějí jednak zavést či rozšířit procesní řízení, jednak zpřehlednit a zlepšit vlastní vyhodnocování výdajů na výkon jednotlivých agend státní správy nebo samosprávy.

Možné překážky realizace

  • Nesprávné nebo neúplné definování a nastavení procesů systému řízení města.
  • Nevhodné nastavení monitoringu výdajů.
  • Neochota zainteresovaných osob aktivně se zapojit do výkonu činností spojených s realizací procesního přístupu při řízení obce.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2016

 

Autro fotografie: Miraceti – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2190387