Czech POINT je síť kontaktních míst veřejné správy, která jsou dnes téměř v každé obci ať už na úřadě, poště nebo kni­hovně. Díky nim mohou občané na jednom místě získat řadu dokumentů a využít služby, kvůli kterým do té doby obíhali několik úřadů. Služby Czech POINT jsou dostupné na více než 7 100 místech, převážně v České republice, ale též na některých zastupitelských úřadech po celém světě. Doposud vydaných 13 milionů výstupů z tohoto univerzálního kontaktního místa s veřejnou správou tvoří jeden z pilířů eGovernmentu.

 • Od ledna 2015 občan může nalézt svou nejbližší pobočku kontaktního místa ve­řejné správy na webových stránkách www.czechpoint.cz. Službu je možné využí­vat i na chytrých telefonech. Každý snadno zjistí, kde se nachází nejbližší kontaktní místo včetně detailní mapy, přesné adresy a otevírací doby.
 • Od srpna 2015 občané nemusí chodit pro ověřený snímek katastrální mapy na katastr nemovitostí, ale vyzvednou si jej na jakém­koli ze 7 144 kontaktních míst Czech POINT
 • Od září 2015 lze datovou schránkou získat kdykoliv a zdarma aktuální elektronický vý­pis z bodového hodnocení řidiče. Služba je dostupná na Portálu veřejné správy a je elektronickou obdobou výpisu, který je možné za poplatek získat v papírové po­době v kontaktních místech Czech POINT

Služby Czech POINTu:

 • Výpis z Katastru nemovitostí;
 • Výpis z Veřejných rejstříků (spolkový rej­střík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rej­střík společenství vlastníků jednotek, ob­chodní rejstřík, rejstřík obecně prospěš­ných společností;
 • Výpis z Rejstříku trestů;
 • Přijetí podání podle živnostenského zá­kona;
 • Výpis z bodového hodnocení řidiče;
 • Podání do registru účastníků provozu mo­dulu autovraků ISOH ;
 • Datové schránky – žádost o zřízení, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, žádost o přidání další pověřené osoby, její odebrání, žádost o povolení do­dávání dokumentů z datové schránky fyzic­kých osob, fyzických osob podnikajících a právnických osob do datové schránky fy­zické osoby, fyzické osoby podnikající a právnické osoby;
 • Centrální úložiště ověřovacích doložek;
 • Výpisy ze Základních registrů  – např. výpis údajů z registru obyvatel, výpis údajů z registru osob, výpis údajů o využití údajů z registru obyvatel, žádost o změnu údajů vedených v registru obyvatel, žá­dost  poskytnutí údajů třetí osobě

http://www.czechpoint.cz/public/

 

ZPĚT