Zpět

Problematika zaměstnanců obcí, krajů a hlavního města Prahy

Předem je nutné poznamenat, že zaměstnanci nejsou míněni pouze úředníci. Mezi zaměstnanci jsou úředníci vykonávající správní agendy, ale také zaměstnanci vykonávající i jiné činnosti (personální, účetní, technické, apod.)

V roce 2016 se dařilo naplňovat tabulková místa, proto došlo ke skokovému nárůstu (o cca 2 900 míst) podobně, jako v roce 2013.

Hlavní město má nejvíce zaměstnanců, ale toto číslo je do určité míry podmíněno jeho specifickým postavením. Většina krajů se svou velikostí pohybuje v rozmezí 400-600 zaměstnanců. Mezi větší kraje patří Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj a Středočeský kraj.

Obce zaměstnávají 74 936 zaměstnanců, což sice v průměru vychází na 12 zaměstnanců na jednu obec, ovšem 745 obcí v České republice má jednoho nebo žádného zaměstnance. Největšími zaměstnavateli jsou v tomto ohledu statutární města.

Průměrný plat v roce 2016 zaznamenal nejvyšší meziroční růst za poslední 4 roky, a to jak v případě zaměstnanců obcí, tak krajů. Vedle posunu do vyšších platových stupňů má značný podíl na navýšení průměrného platu také plošné navýšení základu platu učiněné k 1. listopadu 2015 a částečně i k 1. listopadu 2016. Z výše uvedených důvodů vzrostly sumární výdaje na platy zaměstnanců obcí a krajů více, než v předchozích letech.

Vzdělání zaměstnanců obcí

Ministerstvo vnitra realizovalo průzkum v otázce vzdělanostní struktury zaměstnanců obcí II. a III. typu. Bylo zjištěno, že v roce 2016 mělo vyšší odborné vzdělání 2 425 zaměstnanců a vysokou školu ať už ve stupni bakalářském, magisterském, či doktorském celkem 20 842 zaměstnanců obcí. Středoškolsky vzdělaní zaměstnanci tvořili polovinu všech zaměstnanců (33 080). A 4 523 zaměstnanců mělo dokončené, nebo zčásti dokončené základní vzdělání. Jedná se typicky o sezonní pracovníky a pracovníky vykonávající technické práce.

Věková a genderová struktura ukazuje na převahu žen a celkově silné věkové kategorie 41 až 50 let a 51 až 60 let. Obecně lze říci, že poměr žen a mužů je 2:1. Vzhledem k vyšší hranici odchodu do důchodu muži naopak lehce dominují ve věkové kategorii 61 a více let.

Nejčastěji je zaměstnanec u obecního úřadu zaměstnán 14 let a je narozen v roce 1973. Výjimkou nejsou ani pracovníci, kteří pro obec pracují více jak 40 let. V takových případech jde v 85 % o ženy.

 

Data k roku 2016