Volby do obecních zastupitelstev se konají každé 4 roky. Poslední komunální volby se v České republice konaly v říjnu 2014, přičemž v roce 2015 proběhly v 95 obcích mi­mořádné volby. Jednalo se o volby nové (v 78 obcích), opakované (4) či doplňující (13) volby, a to v termínech 31. 1. 2015, 14. 3. 2015, 13. 6. 2015 a 26. 9. 2015. Dále uvádíme zají­mavá čísla spojená s volbami do zastupitelstev obcí, včetně Prahy, městských částí a městských obvodů. Počet zastupitelstev se za 20 let zvýšil o víc než 100, ale počet vole­ných zastupitelů zůstává prakticky stejný.

Právo volit do zastupitelstev obcí mají státní občané České republiky, kteří nejpozději v den voleb (případně druhý den voleb) dosáhli věku nejméně 18 let, mají v obci trvalý pobyt a nenastala u nich některá z překážek výkonu volebního práva, a státní občané jiného státu, jimž právo volit přiznávala platná mezinárodní úmluva s Českou republikou za splnění týchž podmínek, které platily pro státní občany České republiky.

Voliči jsou zapsáni ve stálých seznamech voličů v obcích, v územně členěných statutárních městech a hl. m. Praze v městských částech a městských obvodech, ve kterých měli trvalý pobyt. Každý volič tak může být zapsán pouze v jednom seznamu voličů. V dodatku ke stálému seznamu mohou být na vlastní žádost zapsáni voliči – státní občané členských států EU, kteří v případě dlouhodobého po­bytu v obci mají rovněž právo volit v komunálních volbách a volbách do parlamentu EU.

Občané, kteří nabyli práva volit, jsou do seznamu voličů zapsáni a ti, kteří práva volit pozbyli, z něj jsou vyškrtnuti. V seznamech voličů se uvádí i překážky ve výkonu volebního práva.

Počet členů zastupitelstev vychází z mantinelů daných zákonem pro jednotlivé velikostní ka­tegorie obcí podle počtu obyvatel. Statutární města mají v průměru 39 členů zastupitelstva. Z toho je 5 uvolněných – primátor a 2 až 5 jeho náměstků. Celkové počty uvolněných členů zastupitelstev se pohybují v rozpětí od 3 (Teplice, Chomutov) do 10 v Plzni.

Je jistě zajímavé, že fragmentovaná sídelní struktura má své dopady i na volby. Například velký počet malých obcí – připo­meňme, že obcí do 500 obyvatel je v Česku 3 440 – způsobuje častou neschopnost pro vytvoření většího počtu kandidátních listin. Například ve volbách do zastupitelstev obcí z roku 2014 mělo 3 215 obcí (51,6 %) pouze jednu volební stranu, pro kterou mohli tamní obyvatelé volit. Nejčastěji ji tvořila Sdružení nezávislých kandidátů (2 232 obcí) a jednotliví nezávislí kandidáti (802 obcí), ve zbylých pří­padech šlo o samostatně kandidující politické strany a hnutí (140 obcí) a koalice stran a hnutí (41 obcí).

Zastoupení žen v zastupitelstvech obcí a měst. Z celkového počtu 211 278 kandidujících osob ve volbách 2014 bylo dle údajů ČSÚ jen 68 077 žen (32,3 %). V případě zvolených zastupitelů je poměr ještě nepříznivější. Z celkového počtu 59 573 zastu­pitelů zvolených v říjnu 2014 bylo jen 16 127 žen (27,1 %). Ze statistik vyplývá, že úspěšnost kandidátek je stále nižší než úspěšnost kandi­dátů. Muži totiž analogicky tvořili 67,7 % kan­didátů, ale následně 72,9 % zvolených zastupi­telů.

Co se týče věkových skupin ve volbách do zastupitelstev obcí a měst 2014, možná překvapivě nejčastěji kandidovaly osoby starší 60 let (17,4 %), dále osoby ve věku 40 až 44 let (15,2 %) a osoby ve věku 35 až 39 let (14,8 %). A tyto skupiny jsou i úspěšné, osoby starší 60 let tvoří největší podíl zastupitelů (15,8 %), dále to jsou osoby ve věku 40 až 44 let (15,5 %) a osoby ve věku 35 až 39 let (15,2 %).

Tradičně je nejméně kandidujících i zvolených ve věku do 19 let. Ve volbách 2014 kandido­valo 992 takových osob, z nichž bylo úspěš­ných jen 27. Ačkoliv ženy tvořily 38 % kandi­dátů této věkové skupiny, z 27 zvolených za­stupitelů bylo jen 5 žen (18,5 %). Ze statistik rovněž vyplývá, že s přibývajícím věkem ubývá podíl žen. Zatímco ve věkové kategorii do 19 let ženy tvořily 38 % kandidujících, ve věkové kategorii 35 až 39 let to bylo již jen 33 % a ve věkové kategorii nad 60 let pouhých 29,3 %.

ZPĚT