Získané ocenění

Ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ v kategorii Implementace modelu CAF 2013 stříbrného stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Impulsem pro Městský úřad Žďár nad Sázavou („MěÚ“) k zavedení modelu CAF 2013 byla vůle dosavadní praxi úřadu doplnit o systémový přístup k hodnocení kvality v organizaci veřejné správy s cílem naplňování jeho vize a poslání. Model CAF byl v podmínkách MěÚ zaveden v rámci projektu „Efektivní řízení, rozvoj a otevřenost“ v roce 2014. Již v  roce 2013 byli osloveni všichni zaměstnanci a vznikl nový tým – CAF tým, který je dlouhodobě stabilní a je složen z dobrovolníků z řad zaměstnanců městského úřadu, kdy většina odborů a oddělení má v týmu svého zástupce.

Každý člen CAF týmu je považován za „vyslance kvality“, který má dlouhodobý úkol řešit problematiku kvality v rámci úřadu. Z důvodu jeho postavení je mu umožněno, aby svými poznatky a podněty ovlivňoval chod úřadu, k čemuž průběžně sbírá i náměty na zlepšení od svých spolupracovníků. Podařilo se tak vytvořit tým lidí, kteří chtějí iniciativně přispívat k trvalému zlepšování poskytovaných služeb veřejné správy a zlepšování chodu organizace.

Rozsah a průběh realizace

Na postupném zavedení kritérií společného hodnotícího rámce CAF do uplatňovaného systému řízení se podílela většina zaměstnanců MěÚ. Zdárnému průběhu implementace velice napomohlo dlouhodobé směřování úřadu v oblasti kvality, ve kterém se vedení úřadu jednak snažilo motivovat své zaměstnance, jednak kladlo důraz na participaci při řešení úkolů, na otevřenou komunikaci a na budování atmosféry důvěry mezi zaměstnanci.

CAF tým nastavil proces hodnocení MěÚ dle modelu CAF, které spočívá v každoročním vyhodnocení jeho stavu a v následném shrnutí výsledků do podoby Sebehodnotící zprávy a Akčního plánu. Zavedl harmonogram prací platný pro každý kalendářní rok, který podrobně řeší fáze sestavení Akčního plánu („AP“): vyhodnocení předchozího AP, sběr a vyhodnocení zjištění s vazbou na subkritéria CAF, naformulování silných stránek a oblastí ke zlepšení, názorový konsensus, určení priorit a sestavení AP pro nadcházející období.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Vznik CAF týmu – skupiny dobrovolníků z řad zaměstnanců městského úřadu, kteří chtějí svoji organizaci posouvat dál.
  • Zapojení všech zaměstnanců napříč MěÚ a jejich participace při sebehodnocení, na tvorbě akčních plánů a při plnění společných cílů.
  • Rozvoj úřadu a zlepšení proklientské orientace poskytovaných služeb.
  • Zavedení komplexního pojetí v rámci sebehodnocení a řízení úřadu.
  • Doplnění aktivit úřadu o zavádění konceptu společenské odpovědnosti v rámci uplatňovaného systému řízení.

Chceme být úřadem, který je otevřený potřebám našich klientů a zaměstnanců. Místem, kde se setkáte s profesionálními a vstřícnými lidmi, kde trvale usilujeme o zlepšování služeb, které Vám poskytujeme.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: Herbert Frank from Wien (Vienna), AT – Žďár nad Sázavou (Saar), Hauptplatz mit Pestsäule und Rathaus, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69877617