Získané ocenění

Ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ v kategorii Uplatňování systému managementu dle ISO norem stříbrného stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Město Králíky podporuje uplatňování požadavků na kvalitu řízení již více než deset let. V roce 2008 schválila rada města v konsensu se zastupitelstvem města zavedení systému managementu jakosti (ISO 9001) a následně v roce 2010 zavedení systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSAS 18001). Úřad má od roku 2014 zaveden model CAF a podílí se na porovnání výkonnosti v agendách veřejné správy nastavených v Benchmarkingové iniciativě, ze které mj. čerpá náměty ke zlepšení svých procesů.

Rozsah a průběh realizace

Zavedený systém managementu jakosti („SMJ“) zahrnuje všechny činnosti MÚ Králíky a slouží zejména: ke stanovení odpovědností a pravomocí zainteresovaných stran, k nastavení organizačního uspořádání a určení řízení, k zdokumentování procesů a komunikačních vztahů ve struktuře řídicích dokumentů. Procesy SMJ přehledně definované v mapě procesů města usměrňují řízení poskytovaných služeb, zvláště veškeré činnosti ve vztahu k plnění úkolů samosprávy a výkonu státní správy.

Právě plnění požadavků systémových standardů koncepce ISO se stalo pro město rádcem na cestě k optimalizaci uplatňovaného systému řízení a zároveň pomocníkem při zlepšování poskytovaných služeb, aby mohlo úspěšně plnit požadavky a očekávání zákazníků a zainteresovaných stran v nejvyšší možné kvalitě. Dále pomohlo nastavit chod úřadu v jednotlivých procesech/agendách dle filosofie PDCA při maximálním využití výstupů ze všech zavedených kontrolních mechanizmů včetně auditování a benchmarkingu.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Plnění požadavků norem vyvolalo zlepšení nebo přenastavení mnoha činností a identifikování nových rolí v procesech systému řízení, upřesnění pravomocí a odpovědností zaměstnanců, a tím i změny organizačního řádu a úpravy organizačního schématu.
  • Zavedení činného kompetenčního modelu včetně procedury průběžného hodnocení zaměstnanců (sebehodnocení, hodnocení nadřízeným, vlastní hodnotící pohovor).
  • Zpracování uceleného kontrolního řádu, který řeší vnitřní kontrolu, veřejnoprávní kontroly hospodaření příspěvkových organizací a kontroly poskytované auditorskou společností.
  • Zavedení pořádku v interních předpisech/směrnicích. Procesně laděné interní řídicí dokumenty řízení vedené v přehledné struktuře umožňují jak rychlou orientaci všech zaměstnanců v dané problematice, tak zpětnou sledovatelnost provedených změn popisovaných procesů.
  • Zlepšení kontaktu a komunikace s klienty úřadu, které jsou založeny na lidském přístupu, přívětivosti a dostupnosti služeb.
  • Diskuze vedoucí k identifikaci dobré praxe jsou běžnou součástí komunikace mezi zaměstnanci.
  • Důsledné prošetření příčin nalezených neshod, stanovení a přijímání opatření k nápravě nebo preventivních opatření se stalo samozřejmou povinností jak vedení úřadu, tak zaměstnanců.
  • Vyřešení řízení rizik všech procesů systému řízení kvality a vytvoření mapy rizik.

Kvalita je ve městě Králíky spojena zejména se snahou dělat správné věci správně, tj. kvalitně, efektivně, hospodárně a včas.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: Vlach Pavel – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=83187854