Získané ocenění

Ocenění „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ v kategorii Uplatnění nástroje řízení kvality – realizace benchmarkingového cyklu bronzového stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Město Králíky je jedním ze zakládajících členů tzv. Benchmarkingové iniciativy 2005 („BI“), neformálního sdružení obcí s rozšířenou působností („ORP“), jehož podstatou je koordinované hledání faktorů zvyšujících kvalitu veřejné správy. Město Králíky začalo systematicky porovnávat přístupy týkající se státní správy a samosprávy s jinými relevantními ORP již v roce 2003. V současnosti se města porovnávají v celkem 58 agendách zejména v přenesené působnosti, ale také ve vybraných oblastech samosprávy.

Rozsah a průběh realizace

Cílem porovnání dohodnutých parametrů určených agend mezi obcemi je jejich vzájemná inspirace, porovnání výkonnosti včetně identifikování příčin neshod, sdílení dobré praxe a identifikace osvědčených praktických přístupů.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Získání poznatků a námětů pro implementaci nových činností/procesů.
  • Analýza odchylek a jejich příčin, optimalizace procesů a nalezení vhodných řešení v daných agendách veřejné správy.
  • Zlepšení výkonu agend VS a vnitřního kontrolního systému. Úspory v nákladech a rozvoj města.

Kvalita je ve městě Králíky spojena zejména se snahou dělat správné věci správně, tj. kvalitně, efektivně, hospodárně a včas.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: Martin Vavřík – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5603063