Cíle projektu

Vytvoření systému pro monitorování a sběr dat, informací, hodnocení a porovnání jednotlivých zařízení poskytující sociální služby v katastru města Plzeň.

Vývoj a zavedení spravedlivého mechanizmu pro přidělování dotací zařízením sociálních služeb v lokalitě města.

Popis řešení

Řešení tvoří přehledný informační systém o všech garantovaných sociálních službách v jednotlivých zařízeních sociálních služeb: odborné sociální poradenství, služby sociální péče a zařízení poskytující služby sociální prevence.

Udržitelnost informačního systému zaručuje dodržování precizně zpracované metodiky sběru dat, která se zabývá i jejich vyhodnocením a jejich porovnatelností. Vlastními silami vyvinutý postup monitorování sociálních služeb splňuje parametry analytického nástroje.

Monitorovací systém objektivizuje dotace na základě porovnání. Z tohoto důvodu je využitelný i ve městech s větším počtem poskytovatelů sociálních služeb. Systém monitoruje u jednotlivých zařízení sociálních služeb: soulad poskytovaných služeb s potřebami klientů, výkon služeb (cena, nákladovost, výnosnost, výkonnost), a spokojenost klientů se službou (získání, dostupnost, prostředí, jednání personálu).

Systém tak umožňuje získávat informace o potřebnosti a výši kapacity dané sociální služby, o spokojenosti klientů s jejím poskytováním. Systém dovede jednak vzájemně porovnat výkonnost poskytovatelů sociálních služeb mezi sebou v čase, jednak mezi nimi porovnat míru hospodárnosti využívání prostředků dotovaných městem.

Systém také umí porovnat ceny a výkon poskytovatelů sociálních služeb prostřednictvím předem určených indikátorů měření. Navíc má systém schopnost vyhledat průměrné ceny sociálních služeb v lokalitě. Provádí porovnání výkonu jednotlivých zařízení, pročež vychází z posouzení hodnot využití přistavených kapacit sociálních služeb, nikoliv pouze z jejich existence. Právě v unikátním přístupu k řešení spočívá jeho originalita.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Objektivnější přidělování dotací města zařízením sociálních služeb.
  • Zvýšení transparentnosti poskytování dotací města na sociální služby.
  • Úspory zdrojů, identifikování nesrovnalostí a zvýšení efektivnosti a účinnosti celého systému poskytování sociálních služeb v obci.

Přenositelnost řešení

Řešení je sice originální, vyvinuté pro město Plzeň, přesto je však přenositelné. Podmínkou zavedení je nákup speciálního software a zpracování metodiky sběru dat a jejich vyhodnocení. Využití systému pro možnost porovnávání mezi zařízeními sociálních služeb je ovšem vhodné až od určité četnosti poskytovaných služeb od jednotlivých organizací poskytovatelů služeb na sledovaném území.

Možné překážky realizace

  • Počáteční odmítavý a negativní postoj ze strany nestátních neziskových organizací.
  • Přesvědčení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, že získaná data o jejich zařízeních nejsou interpretována spravedlivě, transparentně a objektivně.
  • Zvýšený požadavek na poskytovatele sociálních služeb

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011