Zpětná vazba od občanů je základem pro rozvoj města i úřadu

Pro komunikaci s občany a zjišťování jejich názorů a připomínek využívá město řadu komunikačních nástrojů. Na webové stránce města je například zřízeno diskusní fórum, kde jsou zjišťovány názory občanů k daným tématům doplněné elektronickou anketou nebo dotazníkem. Ne všichni občané mají přístup k internetu, a proto město využívá i tištěných anket a dotazníků v měsíčním periodiku Radyňské listy, které distribuuje občanům zdarma do všech domácností.

Město dbá i na osobní komunikaci, kdy představitelé města a úřadu zjišťují názory občanů při osobních setkáních s nimi. Město zřídilo pracovní pozici preventisty veřejného pořádku, který je s občany v denním kontaktu, zjišťuje mimo jiné i jejich názory a připomínky, které dále přenáší představitelům města a úřadu. Ke zjišťování zpětné vazby a spokojenosti je využíván pravidelně i Mystery shopping (utajená osobní návštěva). Město si je vědomo, že spokojenost občanů závisí i na spokojenosti zaměstnanců úřadu, a proto pravidelně zjišťuje formou dotazníků a osobních pohovorů jejich názory a potřeby.

Občané se zapojují především do dotazníkových šetření prostřednictvím Radyňských listů, diskusního fóra a anket na webu města. Spokojenost je pak předmětem osobních diskusí občanů s úřadem, vedením města, preventistou veřejného pořádku. Město plánuje další rozvoj v oblasti komunikace, zejména s ohledem na potřeby občanů. V rámci dotačního titulu připravuje zavedení nových komunikačních nástrojů, které dále povedou ke zvýšení spokojenosti občanů a zefektivnění činnosti úřadu (elektronická úřední deska, elektronické informační tabule, mobilní rozhlas apod.).

Před zahájením aktivit bylo nutné nastavit vhodné komunikační nástroje, vytvořit obsahovou náplň dotazníků, diskutovat se členy komisí, ze kterých vyplynula aktuální témata a problémy, ke kterým je vhodné získat názory a postřehy občanů města. Bylo také potřeba prolomit počáteční komunikační bariéry mezi občany a městem.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí II. typu 2018

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-ii-typu-2018/