Národní ceny České republiky na rok 2024

4. 3. 2024

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Rada kvality ČR vyhlásily nový ročník Národních cen České republiky. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: kvalita, společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj a rodinné podnikání. Přihlášky pro ocenění firem  a organizací je možné podávat do 30. dubna 2024. Slavnostní vyhlášení pak uskuteční 21. listopadu 2024 v Senátu. Více informací naleznete na Národním portálu Rady kvality ČR.

Informace o novém ročníku si můžete rovněž stáhnout ZDE (PDF, 3,3 MB)

CAF 2020: Aplikační příručka pro územní samosprávné celky

Tato příručka byla zpracována s cílem upravit obecnou příručku CAF 2020 pro potřeby úřadů
územních samosprávných celků a pomoci těmto úřadům k celkovému zvýšení kvality jejich
fungování a zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb.

CELOU PŘÍRUČKU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Stejně jako v případě předchozích vydání modelu CAF vydaných Evropským institutempro veřejnou správu, připravilo Ministerstvo vnitra kromě české verze modelu CAF 2020i aplikační příručku CAF 2020 pro potřeby územních samosprávných celků.

Důvodem vydání aplikační příručky CAF 2020 pro územní samosprávné celky je snaha zlepšitaplikovatelnost obecné příručky CAF 2020 v podmínkách úřadů české územní veřejné správy.Příručka má pomoci uživatelům pracovat s modelem CAF 2020 a podpořit je v úsilí o trvalézlepšování výkonnosti úřadů a ve snaze o zvyšování spokojenosti občanů/zákazníků.

CAF 2020: Aplikační příručka pro územní samosprávné celky je rozdělena do několikalogických částí – obsahuje představení metodiky hodnocení podle modelu CAF 2020 i krokůsebehodnocení, dále vysvětlení předpokladových i výsledkových kritérií modelu. Posledníkapitola se věnuje možným variantám bodového hodnocení, které může úřad při aplikacimodelu CAF využít.

Metodika hodnocení podle modelu CAF 2020 – tato kapitola obsahuje základní představenímodelu CAF 2020 vybudovaného na principech excelence, sebehodnocení na základě kritériímodelu CAF a bodovém hodnocení. Novinkou v příručce je zobrazení vazeb mezi principyexcelence a modelem CAF, ale také vazeb mezi kritérii modelu CAF, a to jak na úrovni celéhomodelu, tak na úrovni subkritérií.

Kapitola Jak provést sebehodnocení v praxi seznamuje s jednotlivými kroky procesusebehodnocení podle modelu CAF a nasměruje úřad k trvalému zlepšování v oblasti řízení kvality.

Kritéria modelu CAF 2020 – tato kapitola představuje jednotlivá kritéria modelu, jejich
rozdělení na subkritéria a příklady. Novinkou příručky je doplnění této struktury o konkrétní
návodné otázky, pomocí kterých lze provést hodnocení a zpracovat sebehodnotící zprávu.


Kapitola Bodové hodnocení zahrnuje doporučení ke dvěma způsobům bodového ohodnocení
celého procesu. Úřad může volit mezi klasickým bodováním a bodováním s jemným rozlišením, které zohledňuje celý cyklus PDCA.

NOVÝ HARMONOGRAM Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě (Ročník 2023)

Prodloužena doba realizace a termín závěrečné zprávy!

V právě běžícím novém ročníku Cen MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě jsme upravili harmonogram cen letošního ročníku.

Konkrétně:

Termín realizace projektu a dodání závěrečné zprávy byl posunut z 30. 4. na 15. 6. 2024

Termín pro vyhodnocení závěrečných zpráv byl posunut z 31. 5. na 15. 7. 2024

Termín pro navržení vítězů byl posunut z 10. 6. na 1. 8. 2024

Termín pro informování soutěžících o výsledcích hodnocení byl posunut z 10. 7. na 15. 9. 2024

Termín pro předávání cen zůstává neměnný – do 30. 11. 2024

NOVÝ HARMONOGRAM KE STAŽENÍ

STATUT CEN MINISTERSTVA VNITRA ZA KVALITU A INOVACE KE STAŽENÍ

Dlouhodobé uplatňování řízení kvality 2022

Vítězové této kategorie za rok 2022 jsou:

Dlouhodobé uplatňování řízení kvality a rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací v souladu s normou ČSN 01 0391 2021

Krajský úřad Olomouckého kraje

Inovace ve VS 2022

Vítězové kategorie inovace ve veřejné správě za rok 2022 jsou:

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj

Zavedení řízení kvality 2022

Vítězové kategorie za zavedení řízení kvality za rok 2022 jsou:

Zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavků CAF

Úřad městské části Praha 12

Inovace zaměřené na občana 2022

Vítězové kategorie zaměřené na občana za rok 2022 jsou:

Inovace do brněnské veřejné správy s využitím spolupráce se start-upem 

Brno město

OPSI: Inovace ve veřejných službách 2023

Termín pro podávání projektů prodloužen: Leden 2024

OPSI (Observatory of Public Sector Innovation) při OECD prodlužuje termín pro podání projektů v oblasti inovací mířících na veřejné služby.

Detaily programu:

Submit your project to the 2023 OECD Call for Innovations – this year dedicated to innovation in public services. The 7th edition of our annual call underscores the pivotal role of innovation in the design and delivery of quality public services to better address users’ needs, improve public policy outcomes and build trust in government. In line with the OECD Ministerial Declaration on Building Trust and Reinforcing Democracy, special consideration will be given to innovations that place people at the center of public services, with a particular focus on integrating their perspectives and needs at every stage, including in project design, delivery, monitoring, and evaluation.

We welcome submissions of projects that: 

 • Bring about novel approaches, methods, or processes to your organisational context
 • Are implemented, even if early on
 • Improve or are on track to improving outcomes for people and building public trust in institutions
 • Have the public sector integrally involved in the design, delivery, monitoring, or evaluation

Více informací a návod na přihlášení projektu naleznete zde.

Vyhlášen nový ročník Cen ministerstva vnitra za kvalitu a inovace

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě jsou udělovány od roku 2005.

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 16. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě (2023/2024).

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa, jejíž součástí je podpora řízení kvality ve veřejné správě – konkrétní opatření jsou obsažena ve specifickém cíli 3.2 Rozšířit aplikaci trvale udržovaných systémových přístupů k řízení kvality.

Kontaktní osoba pro poskytování informací:

 • K Cenám MV za kvalitu ve veřejné správě pro žadatele z ÚSC a k Cenám MV za inovace ve veřejné správě – Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.
 • K Cenám MV za kvalitu ve veřejné správě pro žadatele ze služebních úřadů – Ing. Lenka Kittnerová, oddělení strategie státní služby, tel. 731 699 934, e-mail: lenka.kittnerova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací různých přístupů k řízení kvality ve veřejné správě
 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality a řízení kvality se věnují dlouhodobě
 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací
 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě
  • Cena MV za zavedení přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která nově zavedla vybraný přístup k řízení kvality a zahájila cestu k řízení kvality zaměřenou na klienta úřadu, a/nebo občana.
  • Cena MV za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která dlouhodobě uplatňuje vybraný přístup k řízení kvality a současně realizovala významnou aktivitu/ projekt přispívající k rozvoji řízení kvality veřejné správy.
  • Organizace veřejné správy mají dále možnost ucházet se o Národní cenu kvality ČR, kterou vyhlašuje Rada kvality České republiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Cena MV za inovace ve veřejné správě
  • Cena MV za inovaci cílenou na občana je udělena za inovativní řešení, které zvýší kvalitu služeb občanům.
  • Cena MV za inovaci cílenou na zaměstnance organizace je udělena za inovativní řešení, které  zkvalitní podmínky pro práci zaměstnanců organizací a podpoří jejich dobrý vztah k zaměstnavateli.
  • Cena MV za digitalizaci úřadu je udělena za inovativní řešení, které zefektivní procesy a zvýší výkonnost organizace s využitím digitálních nástrojů.
  • Cena MV za digitalizaci služeb zákazníkům je udělena za řešení, které přispěje k realizaci práva občanů na digitální službu, zejména při naplňování zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Přihlášky:

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za řízení kvality či inovace).

Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR:

 • ID datové schránky pro uchazeče o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě z územních samosprávných celků, jejich orgánů a jimi zřízených organizací v oblasti veřejné správy, sdružení či svazků obcí a správě a o Ceny Ministerstva vnitra za inovace ve veřejné správě z organizací veřejné správy je 6bnaawp.
 • ID datové schránky pro uchazeče o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě ze služebních úřadů je 9iutsan.

Ke stažení:

Dvůr Králové nad Labem: Sdílená kola

Sdílené dopravní prostředky jsou velice populární alternativou k automobilům v mnoha českých i evropských městech. Mezi tato města se nyní připojil i Dvůr Králové nad Labem se svým projektem Sdílená kola.

Impulsem bylo nabídnout občanům i návštěvníkům města alternativní způsob přepravy po Dvoře Králové nad Labem, počítalo se zejména s půjčováním kol pro dopravu na krátkou vzdálenost nebo na krátký čas.  Sdílená kola tak doplňují systém veřejné dopravy a fungují jako jednoduchý nástroj, jak se rychle, zdravě a ekologicky dopravovat po městě. Prvních 15 minut každé jízdy navíc mají uživatelé zdarma, výpůjčku za ně platí město, které tak postupně vytváří prostor pro bezpečnou a udržitelnou městskou mobilitu.

Uživatelé mají k dispozici 50 kol městského typu, která si mohou vypůjčit a vrátit na 18 stanovištích. Půjčení a vrácení kol je snadné, a to prostřednictvím aplikace v chytrém telefonu. Nutná je registrace do systému sdílených kol a nastavení údajů k platbě, protože při výpůjčce delší než 15 minut je třeba zaplatit půjčovné.

Během prvního roku se do systému zaregistrovalo téměř 1 800 uživatelů, kteří dohromady najezdili 15 500 km a celkový počet výpůjček přesáhl 12 200. Nejčastěji si cyklisté sdílená kola půjčovali pro kratší jízdy, téměř 93 % jízd bylo do 15 minut a tedy s podporou města zdarma.

Projekt nyní „jede“ druhým rokem i na základě dotazníkového šetření na téma fungování sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem, kde tři čtvrtiny respondentů uvedly, že chtějí, aby projekt pokračoval. Na konci srpna 2023 bylo do systému sdílených kol ve Dvoře Králové nad Labem zaregistrováno téměř 2 300 uživatelů.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2023

Více o soutěži zde: Soutěž Přívětivý úřad 2023 – známe vítěze

Foto: Archiv města.