Místní Agenda 21 vychází z mezinárodního dokumentu OSN, nazvaného Agenda 21, který byl přijat na summitu OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Jedná se o globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji.

„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“

Místní Agenda 21 (MA21) je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni. MA 21 má za cíl ve spolupráci s veřejností a místními partnery (NNO, školy, firmy atd.) dbát na kvalitu rozvoje daného místa a zlepšovat a zefektivňovat služby, které úřad svým občanům poskytuje.

Charakteristika místní Agendy 21:

  • MA21 zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe. Např. Strategický plán obce/ regionu je vytvářen ve spolupráci s veřejností, propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí. Dle jejích kritérií je možné hodnotit dosaženou úroveň udržitelného rozvoje, protože obsahují sadu ukazatelů a měřítek umožňujících měření a porovnávání kvality organizací realizovaných procesů.
  • MA21 představuje proces směřující k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí obce/ regionu, při zohlednění konkrétních místních problémů. Udržitelný rozvoj pomáhá zabezpečit z dlouhodobého pohledu rovnováhu ekonomických, sociálních a environmentálních hledisek jako základnu pro kvalitu života obyvatel daného regionu.
  • MA21 se zaměřuje nejen dovnitř úřadu (kvalita strategického plánování a řízení, efektivní nakládání s financemi), ale zejména navenek (systematické zapojování veřejnosti, průběžná komunikace, otevřené sdílení zkušeností atd.).
  • MA21 je využitelná ve všech typech municipálních úřadů – od malých obcí, přes středně velká a velká města, mikroregiony, kraje či dokonce místní akční skupiny.
  • MA21 je přehledně měřitelná. Lze ji vyhodnocovat díky sadě kritérií. Čtyři kategorie (A – D) mají vlastní kritéria a měřitelné ukazatele hodnocení kvality procesu i výstupů. K postupu do vyšší kategorie je vždy nutné naplnit všechna kritéria kategorií předcházejících. Míru naplnění kritérií dokládají do MA21 zapojené municipality v oficiální Databázi MA21.
  • Na národní úrovni se problematikou MA21 zabývá Pracovní skupina pro MA21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. Gesci za MA21 má Ministerstvo životního prostředí.

Metodika hodnocení místní Agendy 21

Metodika hodnocení MA21 vychází z mezinárodních závazků. V rámci MA 21 je hodnoceno 10 témat udržitelného rozvoje: Správa věcí veřejných a územní rozvoj, Životní prostředí, Doprava, Zdraví obyvatel, Místní ekonomika a podnikání, Vzdělávání a výchova, Kultura a místní tradice, Sociální prostředí, Globální odpovědnost.

Hodnocení probíhá v ročních intervalech, územní samosprávné celky využívající MA21 jsou dle naplnění Kritérií MA21, resp. dosažené úrovně udržitelného rozvoje rozděleny do 4 kategorií: od kategorie D (nejnižší kategorie), až po kategorii A (nejvyšší kategorie), kterou v roce 2017 obhájila 2 města: Chrudim a Litoměřice. O zařazení do kategorií rozhoduje výsledek hodnocení externími hodnotiteli – odborníky na dané téma udržitelného rozvoje. Data a výsledky auditů jsou veřejně přístupné.

 

Další informační zdroje:

https://ma21.cenia.cz/ (Databáze MA21, základní informace, pravidla, kritéria,postupy, metodické materiály, finanční zdroje, know-how)

Stručná příručka k MA21 ZDE (pdf, 1,72 MB)