Vítězové kategorie za zavedení řízení kvality za rok 2022 jsou:

Zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavků CAF

Úřad městské části Praha 12

Městská část Praha 12 zvolila přístup k řízení kvality pomocí metody sebehodnocení CAF, směřující k optimalizaci výkonu organizace a zvyšování kvality pracovních procesů. Tato volba je v souladu se strategickým plánem rozvoje na léta 2020 až 2026 a splňuje kritéria kategorie B Místní Agendy 21. Zastupitelstvo Městské části Praha 12 schválilo obhajobu kategorie „B“ Místní Agendy 21 s podmínkou implementace systému řízení kvality spojeného s metodou CAF. Cíle zvolení metody CAF zahrnují strukturované sebehodnocení, identifikaci silných a slabých stránek, volbu oblastí pro zlepšení a implementaci akčního plánu podle cyklu PDCA (Plan-Do-Check-Act). Vedení Městské části Praha 12 provedlo sebehodnocení podle modelu CAF v lednu a únoru 2022, navazující na certifikaci ISO 9001:2015. Proces zahrnoval sestavení týmu, harmonogram práce, vzdělávání týmu, stanovení vize, přípravu a realizaci sebehodnocení, tvorbu zprávy a prezentaci vedení a zaměstnancům úřadu. Implementace modelu CAF zahrnovala postupné sebehodnocení podle kritérií a subkritérií, vytvoření databáze důkazů a dotazníkové šetření spokojenosti zaměstnanců. Sebehodnocení bylo dokončeno v průběhu roku 2022, a zpráva byla prezentována vedení, odborům a pracovníkům úřadu, a zveřejněna na webových stránkách městské části.

Kontakty:

Petr Šula, 1. místostarosta městské části, Městská část Praha 12, Telefon: 244 028 295; 773 569 013 e-mail: sula.petr@praha12.cz


Zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavků CAF

Úřad městské části Praha 5

Úřad městské části Praha 5 implementuje nový model CAF 2020, vydaný Evropským institutem veřejné správy, jako nástroj pro hodnocení kvality managementu. Model sestává z devíti kritérií a 28 subkritérií, poskytujících celkový hodnotící rámec pro organizaci. Zaměřuje se na výsledky v oblasti výkonu organizace, občanů/zákazníků, zaměstnanců a společenské odpovědnosti. Klíčovým prvkem je kontinuální sebehodnocení, prováděné týmem hodnotitelů, který zahrnuje zaměstnance úřadu městské části Praha 5 a externisty. Výsledkem je sebehodnotící zpráva, která identifikuje silné a slabé stránky a příležitosti k zlepšení. Implementace zahrnuje bodování, umožňující sledování pokroku organizace v čase a benchmarking s dalšími úřady/organizacemi. Cíle zavedení tohoto přístupu k řízení kvality zahrnují navázání sebehodnocení na Strategii rozvoje 2030+, implementaci systémového přístupu kvality a pravidelné sebehodnocení s cílem identifikovat opatření pro zlepšení. Rozsah implementace modelu CAF je komplexní a zahrnuje celý úřad městské části Praha 5 s plánem postupného zavádění a bodování kvality. Podporu implementace posiluje informační systém BISON, který umožňuje transparentní sledování metodiky, sebehodnocení a bodování.

Kontakt:

JUDr. Kateřina Černá, tajemnice Úřadu, Městská část Praha 5, Úřad městské části, Praha 5, telefon: +420 602 260 125, e-mail: katerina.cerna@praha5.cz


Zavedení modelu CAF a zpracování sebehodnotící zprávy dle požadavku CAF

Město Zruč nad Sázavou

Město zvolilo model CAF jako první nástroj pro řízení kvality, zaměřený na sebehodnocení a komplexní posouzení organizace. V rámci CAF probíhá sebehodnocení podle stanovených kritérií, následně jsou identifikovány oblasti pro zlepšení, a vytváří se akční plán s časovým harmonogramem. Základním principem je zavedení cyklu PDCA (planuj, dělej, kontroluj, zaved), který slouží k hodnocení naplnění kritérií a subkritérií modelu CAF v organizaci, s cílem dosáhnout lepších služeb pro občany a zvýšení jejich spokojenosti.

Kontakt:

Jitka Trojanová, projektový manažer, Město Zruč nad Sázavou, telefon: 723 580 312, e-mail: trojanova@mesto-zruc.cz


Zavedení systému společenské odpovědnosti dle ČSN

Statutární město Frýdek Místek

V roce 2022 došlo k implementaci a certifikaci Systému řízení společenské odpovědnosti, který doplňuje stávající integrovaný systém řízení a zvyšuje kvalitu výkonu činností v rámci autonomní i přenesené působnosti, s důrazem na zabezpečení komplexního rozvoje území a majetku města a uspokojování potřeb občanů. Tento systém současně integruje již zavedené standardy kvality, environmentu, bezpečnosti informací a hospodaření s energiemi, které byly postupně implementovány v období 2006–2017. Zavedením a sledovaným cílem tohoto standardu se vytvořily podmínky pro efektivnější řízení a rozvoj vybraných oblastí v rámci fungování Magistrátu města Frýdku-Místku a jeho orgánů. To zahrnuje implementaci metodik a postupů, které reflektují dlouhodobý a vyvážený přístup k ekonomickému, sociálnímu a environmentálnímu rozvoji města a jeho okolí. Součástí tohoto procesu je také rozvoj nástrojů, které napomáhají lepší vzájemné komunikaci a účinnému zapojení veřejnosti do plánovacích a vyhodnocovacích procesů.

Kontakt:

Ing. Yvetta Králová, manažerka integrovaného systému řízení, telefon: 777 921 894, e-mail: kralova.yvetta@frydekmistek.cz


Zavedení požadavků Metodického pokynu pro řízení kvality ve služebních úřadech a získání certifikátu podle ČSN EN ISO 9001

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje

Krajská hygienická stanice se již v roce 2019 přihlásila k projektu „Podpora profesionalizace a kvality státní služby a státní správy“ na základě metodiky Ministerstva vnitra. Během let 2019 a 2020 realizovala postupné kroky k docílení certifikace systému řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001:2016, jako je analýza současného stavu a návrh nové struktury požadovaného systému; školení pracovníků týmu kvality a všech ředitelů odborů odborných činností na téma ISO 9001:2016 ve státní správě; revize základních dokumentů KHS tak, aby vyhovovaly jednotlivým článkům normy ISO 9001:2016; vyhlášení „Politiky řízení kvality a Cílů řízení kvality; zavádění „Příručky řízení kvality“; aktualizace služebních/vnitřních předpisů KHS a další. Dosažení certifikace řízení systému řízení kvality podle normy ČSN EC ISO 9001:2016 bylo završeno v červnu 2022.


Ocenění za zavedení přincipů CSR v prostředí statutárního města Prostějov

Statutární město Prostějov

Magistrát města Prostějova (MMPV) začal implementovat systémový přístup k řízení kvality s důrazem na společenskou odpovědnost organizace (CSR). Aktivity vycházejí z předchozích ekonomických, sociálních a environmentálních iniciativ a představují krok k vytvoření systematického rámce pro jasnou deklaraci strategických cílů, úkolů a odpovědností v oblasti CSR. MMPV vydává roční opatření pro implementaci nástrojů řízení kvality, zavázáním se k realizaci aktivit v oblastech sociální odpovědnosti, ekonomické odpovědnosti a environmentální odpovědnosti. V roce 2022 byl vydán plán realizace principů CSR na MMPV, který zahrnuje strategické cíle a akční plán pro rok 2022, následovaný vyhodnocením v konci roku. Současně se připravuje nový dokument Politika společenské odpovědnosti Magistrátu města Prostějova, který bude sloužit jako základ pro Akční plán CSR pro rok 2023.

Kontakt:

Ing. Bc. Antonie Orálková, MBA, manažerka kvality a vedoucí Odboru obecní živnostenský úřad, Statutární město Prostějov, Magistrát města Prostějova, nám. T. G. Masaryka 130/14, telefon: +420 582 329 500, + 420 603 555 897, e-mail: antonie.oralkova@prostejov.eu