Vzhledem k narůstajícímu významu systémové podpory inovací ve veřejném sektoru, bylo téma budování tzv. inovační kultury ve veřejné správě zařazeno do nové koncepce rozvoje veřejné správy s názvem Klientsky orientovaná veřejná správa 2030.

V české veřejné správě systémový přístup k tvorbě inovací chybí, inovace jsou rozvíjeny spíše nahodile, do velké míry v závislosti na politických prioritách, zaměstnanci ve velké většině případů nejsou motivováno k tomu, aby přicházeli s novými myšlenkami a způsoby práce a vznik inovací tak stimulovali. Specifický cíl 2.5 Vytvořit prostředí podporující inovace a rozvíjet AI a automatizaci, si proto klade za cíl především:

1/ ANALYTICKY ZHODNOTIT SYSTÉM INOVACÍ VEŘEJNÝCH POLITIK

Obsahem tohoto opatření je zejména vytvoření analýzy, která zmapuje představy veřejné správy o inovacích, určí jakým způsobem a na jakých úrovních vzniká potřeba inovovat a kde je o realizaci inovací rozhodováno, zmapuje způsob testování inovací ve veřejné správě a otestuje řešení vybraného problému za použití vhodného nástroje.

Výsledkem analýzy budou konkrétní doporučení k vytvoření takového prostředí v české veřejné správě, v němž budou inovace probíhat systematicky, za absence významnějších překážek.

2/ IMPLEMENTOVAT DOPORUČENÍ ANALÝZY

Následným krokem po vypracování analýzy bude samotná implementace doporučení analýzy, ideálně na základě nově vytvořeného usnesení vlády a metodické pomoci Ministerstva vnitra, která bude probíhat po roce 2022.

Ministerstvo vnitra v červnu 2022 publikovalo analýzu, která naplňuje výše zmíněný cíl a přináší vyhodnocení potenciálu české veřejné správy pro vznik a podporu inovací.

Ke stažení:

Analytické zhodnocení systému inovací veřejných politik (PDF, 3 MB)

Analýza rozhovorů vedených s představiteli státní správy a samosprávy (PDF, 1,6 MB)

Pro naplnění cíle stanoveného koncepcí Klientsky orientovaná veřejná správa 2030 jsou realizována i následující opatření:

  • ustavení Pracovní skupiny pro inovace ve veřejné správě (PSI) a pravidelná setkání jejích členů
  • pravidelná účast na konferencích a pracovních setkáních Observatoře pro inovace ve veřejném sektoru (OPSI)

Observatoř pro inovace ve veřejném sektoru je organizací, zřízenou při OECD, jejímž úkolem je šíření osvěty o inovacích ve veřejném sektoru. Za tímto účelem prezentuje konkrétní případové studie, realizuje projekty a vydává publikace, plynoucí mimo jiné z její výzkumné činnosti v oblasti inovací. Zajímavým nástrojem, který organizace vytvořila, je tzv. Toolkit Navigator, tj. sada nástrojů k realizaci inovací a transformaci veřejného sektoru k tzv. inovační kultuře.

Ministerstvo vnitra na workshopech a konferencích OPSI zastupuje Českou republiku, a to od listopadu 2018.

Systémová opatření k podpoře inovací ve veřejné správě – Zahraniční dobrá praxe

Brožura zpracovaná na počátku roku 2020 Ministerstvem vnitra obsahuje celou řadu iniciativ, prostřednictvím kterých zahraniční země z úrovně státu podporují inovační systém veřejné správy. Uvedenými příklady dobré praxe se lze k systémové podpoře inovací inspirovat i v českém prostředí.

Ke stažení:

Brožura – Systémová opatření k podpoře inovací ve veřejné správě (pdf, 2,4 MB).

Odborné studie: