Vítězové této kategorie za rok 2022 jsou:

Dlouhodobé uplatňování řízení kvality a rozvoj aktivit v oblasti společenské odpovědnosti organizací v souladu s normou ČSN 01 0391 2021

Krajský úřad Olomouckého kraje

Olomoucký kraj, prostřednictvím Krajského úřadu, od roku 2021 aktivně pracuje na rozvoji systému společenské odpovědnosti. Implementace probíhá podle standardů ISO 26000 „Společenská odpovědnost firem“ a ČSN 01 0391 „Systém managementu společenské odpovědnosti organizací“. Od března 2021 začaly aktivity spojené s nastavením systému řízení společenské odpovědnosti (CSR), kontrolních mechanismů a zpracováním odpovídající dokumentace. Vedení Krajského úřadu vydalo klíčový dokument „Politika společenské odpovědnosti Krajského úřadu Olomouckého kraje“, definující strategické cíle v oblasti společenské odpovědnosti. Společenská odpovědnost je zakotvena v rozvojové strategii úřadu, a to nejen jako strategický cíl, ale i jako deklarace odpovědného směřování úřadu. Systém řízení společenské odpovědnosti je nedílnou součástí fungování Krajského úřadu, který si stanovil strategické cíle v ekonomické, sociální, environmentální a oblasti péče o zaměstnance. Tyto aktivity zahrnují elektronizaci činností úřadu, ekologickou osvětu, podporu filantropie a dobrovolnictví zaměstnanců. Úřad systematicky sleduje zvyšování spokojenosti zaměstnanců a zároveň implementuje kroky usnadňující sladění osobního a pracovního života zaměstnanců. Výsledky a aktivity jsou průběžně hodnoceny a zpracovávány v rámci akčního plánu, přičemž systém řízení společenské odpovědnosti prošel certifikací podle normy ČSN 01 0391:2013.

Kontakt:

Ing. Renata Vrbová, manažer kvality, Olomoucký kraj, úřad Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Olomouc, 779 11, Telefon: 585 508 805 e-mail: r.vrbova@olkraj.cz


Dlouhodobé uplatňování místní Agendy 21 a realizace projektů v oblasti udržitelného rozvoje

Městská část Praha 12

Dne 14. 12. 2021 zastupitelstvo Městské části Praha 12 schválilo žádost o postup do kategorie B v rámci Místní Agendy 21, hodnotící udržitelný rozvoj v různých oblastech. Kategorie B MA21 byla aplikována poprvé, a aktuálně se vyhodnocují indikátory a obsah auditu pro další plánování městské části. Projekt „Získání kategorie B za Místní Agendu 21“ přinesl kvalitativní a zodpovědný přínos v oblasti systému řízení městské části Praha 12. Realizace projektů pro udržitelný rozvoj, včetně zdravotního plánu, spolupráce s investory a energetického managementu, vedla k posunu organizace do vyšší kvalitativní úrovně. Externí odborníci hodnotili auditní proces, který zahrnoval 11 témat, a následná veřejná obhajoba v listopadu 2022 přispěla k otevřené diskusi a získání podnětů pro strategický plán městské části. Kategorie B byla schválena na Ministerstvu Životního prostředí, a aktuálně probíhá vyhodnocení indikátorů auditu pro začlenění do strategického rozvoje městské části. Současně jsou realizovány projekty, včetně zdravotního plánu a energetického managementu, s důrazem na spolupráci s investory.

Kontakt:

Petr Šula, 1. místostarosta městské části, Městská část Praha 12, Telefon: 244 028 295; 773 569 013 e-mail: sula.petr@prahal2.cz

Dlouhodobé uplatňování systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a implementaci nového Personálního informačního systému

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Dlouhodobé uplatňování systému řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001 a implementaci požadavků normy ISO 22301 v oblasti kontinuity podnikání

Úřad průmyslového vlastnictví