Pracovní skupina pro inovace (PSI) byla ustavena na základě usnesení RVVS č. 8/30 o činnosti MV ve vztahu k inovacím ve veřejné správě, a to zejména za účelem diskuse nad inovacemi ve veřejné správě, nad postupem zpracování analýzy, stejně jako nad testováním vybraného problému za použití vhodného nástroje. Pracovní skupina má rovněž sloužit k šíření best practice, zlepšování povědomí o inovacích i zvyšování povědomí o dění na platformě Observatoře pro inovace ve veřejném sektoru. PSI zahájila svou činnost na konci roku 2019. Prvního jednání PSI se zúčastnili zástupci resortů i územních samosprávných celků, stejně jako vybraní odborníci z akademického a soukromého sektoru. Koordinátorem PSI je Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstva vnitra.

 

Jednání PSI: 27. ledna 2022 (online)

Po pauze způsobené covidovou pandemií bylo další jednání PSI ve zcela novém složení svoláno v online formě na leden 2022. Byl představen harmonogram další činnosti PSI. Bylo dohodnuto, že členové PSI se budou scházet na svých pravidelných setkáních v roce 2022 každé tři měsíce (leden, duben, červen, říjen). Mj. byly představeny kroky a plánované aktivity OSR MV pro rok 2022 na poli inovací VS.

  • Zpracování analýzy zhodnocení systému inovací, diskuze ohledně navržených opatření a jejich implementace (březen 2022),
  • Sdílení zkušeností v oblasti inovací (průběžně),
  • Zpracování analýzy potenciálu využití automatizace a popř. AI v agendách VS, diskuze ohledně navržených opatřeních a jejich implementace (prosinec 2022),
  • Pokračující spolupráce s OPSI (průběžně).

Ke stažení:

 

Mimořádné jednání PSI 1. března 2022

Prvního března 2022 bylo svoláno mimořádné jednání PSI k diskuzi nad závěry dotazníkového šetření k měření inovací ve veřejné správě, které realizoval Odbor strategického rozvoje a koordinace VS na konci roku 2021. Byla diskutována zjištění o schopnosti české veřejné správy inovovat se vč. možných doporučení, jak centrálně podpořit modernizaci veřejné správy.

Ke stažení:

 

Druhé jednání PSI (duben 2022)

Předmětem 2. jednání PSI svolaného na 4. dubna 2022 byly prezentace, které se týkaly inovační politiky ČR, zahraniční praxe v oblasti inovací ve veřejné správě a nástinu inovativních projektů, které realizuje Ministerstvo spravedlnosti. Mj. bylo domluveno, že se vytvoří veřejně dostupná databáze inovativních projektů (vč. jejich popisů), které byly realizovány jednotlivými rezortními pracovišti.

Ke stažení:

 

Třetí jednání PSI (červen 2022)

V rámci červnového jednání PSI byly prezentovány výsledky průběžné analýzy MV, která cílí na plnění komponenty 2.5.3 „Automatizace, digitalizace, robotizace agend VS“ strategického materiálu Klientsky orientované veřejné správy 2030. Konkrétně byly ukázány možnosti využití chatbotů ve veřejné správě. Ve druhé prezentaci byli přítomní informováni o novinkách a aktualitách z OPSI. V této souvislosti byli vyzváni, aby se jako delegáti ČR registrovali k některým z témat, které OPSI ve vztahu k inovacím ve veřejné správě systematicky rozvíjí. Ve třetí prezentaci zástupce MPO představil jako možnou inspiraci pro ostatní strategický materiál, který se zaměřuje na rozvoj rezortu (MPO) do roku  2025. Ve čtvrté prezentaci hosté z TAČR představili koncept inovativních zakázek.

Ke stažení:

 

Čtvrté jednání PSI (říjen 2022)

Dne 24. října 2022 se uskutečnilo poslední jednání PS pro inovace v tomto roce. Byla představena metodika zavádění systému řízení kvality v úřadech státní zprávy. Účastníci byli také seznámeni s průběžnými výsledky analýzy „Automatizace, digitalizace, robotizace agend veřejné správy“, na níž v současnosti pracuje Ministerstvo vnitro. Dále byla podána souhrnná zpráva z jednání Národních kontaktních míst OPSI, které se konalo v Paříži (září 2022). Přílohou je možné najít zajímavé příklady dobré praxe měření inovací veřejného sektoru v různých zemích světa. Na Ministerstvu zdravotnictví byl spuštěn nový (inovovaný) intranet, který má ulehčit práci zaměstnancům ministerstva. Projekt byl představen v rámci jednání PS pro inovace. Na závěr byli účastníci seznámeni s výsledky online jednání NCP OPSI ve věci využití behaviorálních přístupů ve veřejné správě.

Ke stažení:

 

Páté jednání PSI ( leden 2023)

Dne 25. ledna 2023 se uskutečnilo páté jednání Pracovní skupiny pro inovace.  Jako první se svou prezentací vystoupil zahraniční host Bruno Monteiro, který pracuje v OECD OPSI (Observatory for Public Sector Innovation) jako analytik veřejných politik. Bruno ve své prezentaci představil nejvýznamnější témata, kterými se v OPSI zaobírají ve věci inovací veřejného sektoru. Kromě toho také vysvětlil, jakým způsobem OPSI pracuje, čím se zabývá a co dělá pro národní státy na podporu zavádění inovací ve veřejném sektoru. Rovněž uvedl několik zahraničních příkladů dobré praxe v inovacích. Na prezentaci zahraničního hosta navázal Ing. Jan Šebek z Ministerstva průmyslu a obchodu, který členům PSI přiblížil zkušenosti s implementací systému řízení kvality a procesu benchmarkingu, který započal na Magistrátu hl. města Prahy a poté se rozšířil na radnice do jiných středoevropských měst. V poslední prezentaci Ing. Jana Ticháčková z Ministerstva vnitra seznámila účastníky jednání s parciálními výsledky rozhovorů, které MV vedlo se zástupci státní správy a samosprávy. Účastníci byli v závěru jednání seznámeni s dalšími termíny jednání PS pro inovace (viz Zápis z jednání).

Ke stažení:

 

Šesté jednání PSI (duben 2023)

Dne 12. dubna 2023 proběhlo další jednání PS pro inovace. Účastníkům jednání byly představeny výsledky analýzy rozhovorů, které vedl analytický tým MV pod vedením P. Jirmana. Následně s využitím techniky World Café byla v malých skupinkách diskutována následující témata:

  1. Inovace v oblasti vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve VS.
  2. Inovace v oblasti spolupráce a kooperace mezi úřady.
  3. Inovace v procesech veřejné správy.

Výsledky diskusí skupinek byly zaznamenány a budou použity jako praktické návrhy a doporučení pro zvýšení inovačního potenciálu české veřejné správy. Přiložený zápis z jednání obsahuje podrobnosti o diskutovaných tématech, získaných návrzích a doporučeních.

Ke stažení:

 

Sedmé jednání PSI (červen 2023)

Během jednání PS pro inovace, které se konalo 15. června 2023, byly představeny zajímavé informace a názory na téma inovací ve veřejné správě. Zahraniční host Frans Van Dongen z Nizozemí prezentoval výsledky měření týkající se zavádění inovací v nizozemských veřejnoprávních organizacích. Z druhé prezentace, kterou přednesl Matti Kuivalen z Finska se účastníci jednání dozvěděli, že finská veřejná správa vnímá inovace jako důležitý faktor pro zlepšení produktivity a ekonomické udržitelnosti. Také byly představeny konkrétní příklady inovací využívajících umělou inteligenci ve Finsku. J. Ticháčková z Ministerstva vnitra přinesla novinky z Observatoře pro inovace veřejného sektoru; informovala také o vytvoření nových pracovních skupin zaměřených na inovace ve veřejné správě v rámci OPSI.

Během online diskuse byly položeny čtyři otázky týkající se inovací a jejich významu na úrovni jednotlivce, organizace a systému veřejné správy. Z odpovědí vyplynulo, že jedinci jsou motivováni k inovacím z důvodu osobního rozvoje, zlepšení efektivity a produktivity práce a podpory kreativity a inovativního myšlení. V kontextu veřejné správy je inovace důležitá pro poskytování lepších služeb občanům, zvyšování efektivity a transparentnosti, zapojení občanů, modernizaci a digitalizaci a řešení společenských výzev. Na úrovni systému je smyslem inovací veřejné správy zaměřit se na zásadní změny a restrukturalizaci, optimalizaci výkonu, flexibilitu a adaptabilitu, udržitelnost a řešení globálních výzev. Cílem je dosáhnout lepší výkonnosti a efektivity prostřednictvím transformace a přeměny systému, implementace inovativních technologií a strategií a zvládnutí změn ve prospěch udržitelnosti a vyřešení globálních problémů. Diskuze přinesla důležité poznatky a zdůraznila význam inovací ve veřejné správě na všech úrovních.

Ke stažení:

 

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Ministerstvo vnitra

mob.: 731 428 803

email: miroslav.jurasek@mvcr.cz