Vítězové kategorie inovace ve veřejné správě za rok 2022 jsou:

Projekt Rozvoj systému hospodaření s energií v Královéhradeckém kraji

Královéhradecký kraj

Projekt byl zaměřen na zdokonalení stávajícího systému managementu hospodaření s energií. Projekt zahrnoval zavedení systému pro dálkové odečty spotřeb jednotlivých druhů energií a médií (elektřina, plyn, teplo, voda), a vytvoření elektronického modulu kalendáře revizí a e-learningového vzdělávání pro tým energetického managementu.
Cílem bylo efektivnější sledování spotřeby energie, plánování úspor a zlepšování energetické hospodárnosti. Projekt přinesl snížení počtu pojistných událostí, získání relevantních dat pro vyhodnocení systému energetického managementu a efektivnější návrh investičních opatření. Byl úspěšně implementován ve 100 organizacích na 275 lokalitách v Královéhradeckém kraji. Projekt je inovativní v přístupu k energetickému hospodaření a jeho aplikace je možná i v jiných organizacích či sektorech.

Kontakt:

Ing. Bořek Dvořáček (referent pro energetiku Královéhradeckého kraje), mail: bdvoracek@kr-kralovehradecky.cz


Efektivní leadership založený na manažerském koučovacím stylu

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Jedná se o dlouhodobý a komplexní rozvojový program pro vedoucí zaměstnance zaměřený na manažerské koučování a využití individuálního koučinku, který je součástí projektů naplňující jeden z hlavních strategických cílů Krajského úřadu Jihomoravského kraje (dále také „KrÚ JMK“) definovaných ve Strategii Krajského úřadu Jihomoravského kraje (nyní) pro období 2021–2025, konkrétně strategický cíl Kvalitní systém řízení lidských zdrojů. Zmíněný cíl je zaměřen na zvýšení kvality personální práce, rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců, účinnou motivaci a podporu týmové spolupráce napříč úřadem.

Tato shrnující aktivita pro manažerské koučování obsahuje a rozšiřuje dosavadní intenzivní výcvik manažerského koučování, který nadále zůstává striktně interní. Na základě zpětných vazeb od absolventů ročního výcviku manažerského koučování a navazující spolupráce v jiných rozvojových aktivitách s nimi byla dlouhodobá poptávka o rozšíření a posílení praktických dovedností v manažerském koučování. Vedení KrÚ JMK tyto potřeby vyslyšelo a rozšířilo rozvojový projekt nejen pro absolventy výcviku, ale i pro ostatní vedoucí, kteří zvažují svou účast, nebo zatím nemají s koučováním takové zkušenosti. Proto k internímu výcviku přibyly dvě nové části/aktivity zabezpečované externími lektory. Podmínkou je, že tito externí lektoři musí být ztotožněni se systémem manažerského koučování na krajském úřadě a současně sami dodržují standardy Mezinárodní federace koučů ICF, nebo EMCC, mají manažerské a lektorské zkušenosti. Externí lektoři mají do programu přinést sdílení zkušeností, inovaci a rozmanitost. Právě proto zvolilo vedení KrÚ JMK spolupráci s externími kouči, aby vedoucí zaměstnanci získávali nový úhel pohledu o koučování a povědomí o hledání vlastního stylu koučování.