Podpora řízení kvality vychází z usnesení vlády ze dne 10. května 2000, o Národní politice podpory jakosti České republiky.

V návaznosti na toto usnesení zpracovala Rada kvality ČR zprávu o postupu plnění Strategie Národní politiky kvality do roku 2015, resp. cíle pro následující období. Materiál schválila vláda svým usnesením ze dne 15. června 2016, k naplňování Národní politiky kvality v České republice na období let 2016 – 2020.

Naplňování Národní politiky kvality v ČR na následující období vymezuje nejdůležitější aktivity a oblasti, kterými by se měly zainteresované strany při své práci ve vztahu ke kvalitě prioritně zabývat. V oblasti veřejné správy vychází realizace aktivit z dlouhodobé spolupráce Rady kvality ČR s Ministerstvem vnitra. V územní veřejné správě budou podporovány následující aktivity:

 • Kvalita výkonu veřejné správy.
 • Snižování administrativní a regulatorní zátěže.
 • Podpora rozšíření systémů, metod a nástrojů kvality ve veřejné správě (CAF, ISO, Model excelence EFQM, místní Agenda 21, benchmarking/benchlearning apod.).
 • Zveřejňování příkladů dobré praxe.
 • Vzdělávání zaměstnanců veřejné správy.

Souběžně s Národní politikou kvality zpracovalo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020, který mj. zahrnuje i Implementační plán pro strategický cíl č. 1 Modernizace veřejné správy, specifický cíl 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě. Specifického cíle 1.3 se konkrétně týkají dvě opatření: zpracování analýz stavu řízení kvality ve veřejné správě, metodická podpora řízení kvality na úrovni územně samosprávných celků (USC).

V reakci na Strategický rámec rozvoje veřejné správy zpracovalo Ministerstvo vnitra v letech 2015/2016 Analýzu využívání metod kvality ve veřejné správě. Cílem zpracování Analýzy bylo zmapovat zkušenosti úřadů veřejné správy s přístupy k řešení problematiky kvality, resp. získat podklady pro další podporu řízení kvality ve veřejné správě.

Analýza vyhodnotila aktuální používání systémů, metod a nástrojů řízení kvality ve veřejné správě jako značně roztříštěné. Stav jejich implementace neumožňuje komplexní sledování probíhajících činností a agend, nezkreslené vyhodnocení výsledků těchto činností. Používání systémů, metod a nástrojů řízení kvality není ve veřejné správě systematicky podporováno, koordinováno či vyhodnocováno. Bylo konstatováno, že veřejné správě chybí standardizovaný systém řízení kvality zaměřený na zákazníka/občana a jiné zainteresované strany.

Realizace specifického cíle 1.3 Rozšíření řízení kvality a zlepšení strategického řízení ve veřejné správě má proto vést k nápravě tohoto stavu, ke zvýšení kvality a efektivnosti veřejné správy, a to prostřednictvím koncepčního řešení problematiky kvality realizovaného zaváděním systémů, metod a nástrojů řízení kvality ve veřejné správě.

V návaznosti na Analýzu využívání přístupů ke kvalitě ve veřejné správě zpracovalo Ministerstvo vnitra v roce 2016 Metodické doporučení k řízení kvality v ÚSC se záměrem nastavit doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC, který by vymezil doporučené požadavky na řízení kvality v ÚSC, které zajistí zaměření organizace na zainteresované strany a podpoří kvalitu veřejné správy při zachování individuálních potřeb úřadů. Doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC má umožnit zpracování situační analýzy, zhodnocení potřeb organizace, nabídnout možnosti dalšího zlepšování řízení kvality, resp. poskytnout zpětnou vazbu o dosaženém pokroku v řízení kvality.

Doporučený rozsah řízení kvality v ÚSC pro organizace řídící kvalitu představuje doporučenou úroveň řízení kvality v ÚSC. Metodické doporučení k řízení kvality vymezuje oblasti doporučeného rozsahu řízení kvality pomocí definovaných znaků kvality. Ke každému znaku kvality specifikuje prvky kvality a související ukazatele hodnocení. Oblasti doporučeného rozsahu řízení kvality jsou tyto: strategické řízení, finanční řízení, procesní řízení, zajištění služeb veřejné správy, zainteresované strany a personální řízení.

Ministerstvo vnitra podporuje organizace, které vyvíjejí jednak snahu dlouhodobě uplatňovat některý z osvědčených přístupů (systémů, metod, nástrojů – CAF, ISO, Excelence, CSR, MA21, Benchmarking …) k řízení kvality včetně „doporučeného rozsahu“, jednak využívají dosažených výsledků pro svoje další zlepšování.

 

Ministerstvo vnitra v rámci podpory řízení kvality v územních samosprávných celcích realizuje následující aktivity spojené s řízením kvality v ÚSC:

 • Konference kvality ve veřejné správě
 • Cílem pořádání konferencí je podpořit setkávání odborníků z oblasti kvality, předávání zkušeností a dobrých praxí při zavádění kvality ve veřejné správě. Konference kvality probíhají každoročně v návaznosti na aktivity podporující plnění Národní politiky kvality.
 • Soutěže k podpoře kvality ve veřejné správě
 • Účelem pořádání soutěží je motivovat úřady veřejné správy k činnostem, které jsou prováděny dobrovolně nad rámec legislativních povinností a ocenit dosažené výsledky v řízení kvality. Umožnit těmto úřadům prezentovat nadstandardní přístupy ke kvalitě a výsledky práce zejména zaměřené na plnění potřeb občanů a jiných zainteresovaných stran:
 • Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě
 • Posláním této již tradiční soutěže je ocenit nová řešení a přístupy přispívající k prokazatelnému zlepšování činností organizací veřejné správy, či ke zlepšování kvality, účelnosti a efektivnosti poskytovaných veřejných služeb, které se mohou stát příklady dobré praxe a sloužit jako inspirace dalším organizacím. Pravidla soutěže jsou nastavena platným Statutem Cen Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě.
 • Přívětivý úřad
 • Smyslem soutěže je mapovat a hodnotit stav přívětivosti úřadů vůči občanům. Soutěž je realizována pouze na úrovni obcí s rozšířenou působností nebo na úrovni obcí s pověřeným obecným úřadem. Cílem soutěže je podpořit efektivnější a modernější veřejnou správu, která bude občanům nabízet co nejkvalitnější veřejné služby v souladu s jejich očekáváním a potřebami. Mezi posuzovaná kritéria v rámci soutěže patří např.: přístupnost/otevřenost úřadu pro občany, rozsah úřední doby, transparentnost jednání úřadu, způsob komunikace úřadu.
 • Rozvoj přístupů k řízení kvality
 • Rozvoj přístupů k řízení kvality prostřednictvím projektů realizovaných pod Operačním programem Zaměstnanost. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Řídicím orgánem Operačního programu Zaměstnanost komunikuje možnosti využití vhodných přístupů k řízení kvality ve veřejné správě, pomáhá jednotlivým ÚSC s realizací na kvalitu zaměřených projektů, projednává finanční podporu projektů s následujícím předmětem: zavádění a rozvoj přístupů k řízení kvality, zpracování strategických materiálů, zavádění procesního řízení, rozvoj lidských zdrojů apod.
 • Informační podpora řízení kvality v ÚSC
 • Ministerstvo vnitra zajišťuje základní informační servis k řízení kvality v ÚSC, zveřejňuje přehled nejčastěji využívaných přístupů k řešení řízení kvality v ÚSC (aplikovaných systémů, metod a nástrojů řízení kvality). Na webových stránkách MV jsou dostupné základní informace o jednotlivých implementovaných přístupech k řízení kvality v ÚSC včetně příkladů dobré praxe. Rovněž jsou na těchto stránkách k dispozici odkazy na veřejně přístupné metodické postupy.
 • Podpora vzdělávání zaměstnanců ÚSC v oblasti kvality
 • Ministerstvo vnitra podporuje vzdělávací akce pro zaměstnance ÚSC v oblasti řízení kvality. V návaznosti na průzkum požadavků ke vzdělávání jsou dle potřeby realizovány vzdělávací aktivity podporující zavádění a rozvoj managementu kvality v ÚSC a vzdělávací aktivity zaměřené na rozvoj osobní způsobilosti v oblasti kvality.

 

Ministerstvo vnitra aktuálně podporuje řízení kvality v územních samosprávných celcích prostřednictvím realizace následujících aktivit:

Konference:

13. Národní konference kvality ve veřejné správě proběhne v rámci III. výroční konference Moderní veřejná správa ve dnech 24. – 25. května v Pardubicích

 

Vzdělávání a osobní rozvoj:

 • Model CAF ve veřejné správě – duben 2018
 • Školení pro hodnotitele CAF – podzim 2018
 • Dobrá praxe

 

Kontaktní osoba:

Ing. Lenka Švejdarová

tel.: 731 437 351

lenka.svejdarova@mvcr.cz