Snaha o uplatňování principů trvale udržitelného rozvoje na místní úrovni je dlouhodobým cílem Benešova. Město proto zavádí taková opatření, aby tyto principy naplnilo a rozvíjelo ekologicky šetrné chování v celé šíři svých aktivit.

Projekt rozvoje ekologicky šetrného chování vznikl ve snaze zavést reálná opatření v oblasti tzv. Zeleného úřadování. Environmentálně odpovědný přístup se projevuje ve všech činnostech města: rozšiřováním systému separace odpadů počínaje a SMART veřejným osvětlením konče. Role samosprávy je ale i v edukační činnosti. Díky akcím příspěvkových organizací města je zejména mladá generace vedena k proaktivnímu chování v oblasti ochrany životního prostředí.

Již v roce 2008 se město začalo výrazným způsobem orientovat a zaměřovat na systém ekologicky šetrného úřadování, a to realizací projektu s cílem zhodnocení potenciálu v oblastech spotřeby energie, materiálu a hospodárného provozu městského úřadu. V roce 2011 se Benešov zapojil do mezinárodního projektu Zelený úřad a přijal principy ekologicky šetrného chování. Výstupem projektu je Kodex environmentálně šetrného chování zaměstnanců, který byl vytvářen na základě společných diskuzí v rámci workshopů a anket.

V roce 2016 přijalo zastupitelstvo města deklaraci, ve které se zavazuje k naplňování zásad a cílů trvale udržitelného rozvoje uplatňováním metody místní Agendy 21. Výstupem této aktivity je tvorba strategických dokumentů, které plně reflektují principy trvale udržitelného rozvoje a jednoznačně vymezují směr, kterým se město chce rozvíjet. Nejnověji, v roce 2019, se město zapojilo do kampaně Ministerstva životního prostředí #dostbyloplastu. Cílem je posunout environmentálně odpovědný přístup na další úroveň a odpady nejen recyklovat, ale především předcházet jejich vzniku. Zavedlo proto na svých akcích například vratné kelímky.

Jelikož tyto principy město zavádí dlouhodobě, jedná se o kontinuální proces, kdy jednotlivé aktivity jsou pozvolně implementovány do běžné činnosti úřadu, města i jeho organizací. Změny jsou přijímány postupnými kroky jako soubor logicky na sebe navazujících aktivit. Přínosem tohoto přístupu je především možnost jednotlivých aktérů si na změny zvyknout a přijmout je v průběhu času za své. Město se chce v následujících letech zaměřit nejen na aktivity definované ve strategii, ale i na rozvoj osvětové činnosti a oslovit širší cílovou skupinu.

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/