Získané ocenění

Ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ v kategorii Uplatňování systému managementu
dle ISO norem stříbrného stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Město Benešov naplňuje požadavky a kritéria různých systémových přístupů, metod a nástrojů kvality od roku 2011, kdy vstoupilo do tzv. Benchmarkingové iniciativy 2005 („BI“). V rámci BI se město srovnává s odpovídajícími ORP v celkem 56 agendách územní veřejné správy. Zásady managementu kvality a požadavky na systémy managementu kvality dle ISO 9001 město zavádí od roku 2014.

V následujícím období si město pro objektivní ověřování efektivnosti a kvality procesů uplatňovaného systému managementu zvolilo modely EFQM, a to model START a model Start Europe. Zaměřilo se tak nejdříve na plnění požadavků svých klientů, na objektivní ověřování efektivnosti a kvality procesů v organizaci. Souběžně s uvedenými modely z dílny EFQM město v roce 2016 naplnilo kritéria kategorie „D“ místní Agendy 21. Deklarovalo tak svůj zájem o dodržování zásad a plnění cílů v oblasti udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života.

Aktualizované požadavky nové normy ISO 9001 využilo město k vymezení procesně orientovaného integrovaného systému řízení („ISŘ“). Tento systém řízení města sjednocuje požadavky a kritéria aplikovaných přístupů k řízení kvality. Na implementaci ISŘ město využilo nejen vlastní zdroje, ale i finanční podporu z řady projektů. Úspěšně realizovalo doplňující projekty: Zdravé město, Bezpečné město.

Rozsah a průběh realizace

Požadavky normy ISO 9001 byly převzaty pro stanovení zásad a principů pro nastavení procesního řízení a definování základních řídicích procesů v organizaci, aby bylo zabezpečeno neustále zlepšování kvality poskytovaných služeb a spokojenosti zákazníků. Postupná integrace několika vhodných přístupů v ISŘ zvýšila jejich účinek na chod města a zlepšila porozumění mezi zaměstnanci. ISŘ zahrnuje kromě MěÚ i korporátní řízení městem založených organizací. Přenastavené procesy ISŘ sloužily k posouzení organizační struktury MěÚ a k aktualizaci řízení rizik. Byla rozšířena skupina zainteresovaných osob.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Vedení města a úřadu je ztotožněno s managementem kvality a podporuje ho. Přímo se účastní některých aktivit. Vedení města je průběžně informováno o stavu věcí.
  • Zavedení tzv. Referenčního modelu řízení města (systemizace pracovních míst, registr práv a povinností, katalog služeb s vazbou na zákony) a Modelu 5U (Uspořádání Ukazatelů Udržitelně Úspěšného Úřadu).
  • Zavedení integrovaného systému řízení, který sjednocuje aplikované přístupy k řízení kvality (QMS, MA21, modely EFQM) včetně Metodického doporučení MV k řízení kvality v ÚSC.
  • Sjednocení pojetí úřadu a města jako celku: zajištění politické podpory činnostem úřadu, spolupráce napříč úřadem i městem, zajištění externích finančních zdrojů.
  • Zavedení veřejných projednání k dílčím tématům.
  • Transparentnost a vyšší efektivnost MěÚ.

Benešov je stabilní a moderní město, dbající na přírodní, kulturní a společenské tradice. Město rozvíjející se v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

Autor fotografie: Petr1868 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3544388