Cíle projektu

Zavedení jednoho komplexního systému řízení kvality na úřadu MČ Brno-střed, který je založený na principech procesního a strategického řízení, na zásadách řízení společenské odpovědnosti organizace.

Popis řešení

Řešení systematicky modernizuje, rozvíjí a zlepšuje fungování úřadu a vytváří vhodné prostředí pro postupné zkvalitňování služeb občanům.

Řešení integruje požadavky na systémy managementu kvality a požadavky na systém společenské odpovědnosti v jednom komplexním systému řízení MČ Brno-střed, jehož předmětem je výkon státní správy a samosprávy interními procesy úřadu této městské části. Systém řízení nese například následující inovativní znaky vzešlé z procesního mapování fungování úřadu:

  • Občan může ze vzdáleného připojení on-line průběžně sledovat vyřizování svých požadavků na místní samosprávu, jež se týkají všech agend samostatné působnosti.
  • Uskutečnění skokové změny konceptu vzdělávání. Kromě odborných školení jsou zavedena školení zaměřená na lepší komunikaci s občanem a na osobnostním rozvoji úředníků.
  • Zavedení knihy přání a stížností, jako podkladu pro návrh opatření.
  • Maximální podpora věnovaná sociální oblasti, ekologii a čistotě městské části.
  • Nastavení hospodárného fungování úřadu s maximální transparentností zabezpečovaných činností.
  • Doplnění systému řízení o prvky strategického řízení, které je využíváno pro plnění strategického plánu a strategických cílů městské části.

Systém řízení vybudovaný dle zásad řešení je z pohledu instituce, klientů, zaměstnanců i dalších zainteresovaných stran výrazně výkonnější, účinnější a efektivnější.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Efektivnější, hospodárnější a celkově snazší poskytování služeb pro vnitřní i vnější zainteresované strany.
  • Dosažení celkově vyšší úrovně fungování úřadu.
  • Zavedení integrovaného systému řízení, jež umožňuje efektivnější, přehlednější a snadnější řízení procesů samostatné a přenesené působnosti na úřadě.

Přenositelnost řešení

Řešení je možné a vhodné implementovat v organizaci veřejné správy jakékoliv velikosti a typu.

Možné překážky realizace

Potenciální překážky je možné spatřit v nutnosti zvolit vhodnou metodu řízení kvality, mít dostatečné pokrytí zdrojů nutných k její implementaci (lidské zdroje, časový fond, finanční zdroje, potřebné know-how atd.).

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2018

 

Autor fotografie: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60646307