Tato příručka byla zpracována s cílem upravit obecnou příručku CAF 2020 pro potřeby úřadů
územních samosprávných celků a pomoci těmto úřadům k celkovému zvýšení kvality jejich
fungování a zvýšení kvality jimi poskytovaných služeb.

CELOU PŘÍRUČKU SI MŮŽETE STÁHNOUT ZDE

Stejně jako v případě předchozích vydání modelu CAF vydaných Evropským institutempro veřejnou správu, připravilo Ministerstvo vnitra kromě české verze modelu CAF 2020i aplikační příručku CAF 2020 pro potřeby územních samosprávných celků.

Důvodem vydání aplikační příručky CAF 2020 pro územní samosprávné celky je snaha zlepšitaplikovatelnost obecné příručky CAF 2020 v podmínkách úřadů české územní veřejné správy.Příručka má pomoci uživatelům pracovat s modelem CAF 2020 a podpořit je v úsilí o trvalézlepšování výkonnosti úřadů a ve snaze o zvyšování spokojenosti občanů/zákazníků.

CAF 2020: Aplikační příručka pro územní samosprávné celky je rozdělena do několikalogických částí – obsahuje představení metodiky hodnocení podle modelu CAF 2020 i krokůsebehodnocení, dále vysvětlení předpokladových i výsledkových kritérií modelu. Posledníkapitola se věnuje možným variantám bodového hodnocení, které může úřad při aplikacimodelu CAF využít.

Metodika hodnocení podle modelu CAF 2020 – tato kapitola obsahuje základní představenímodelu CAF 2020 vybudovaného na principech excelence, sebehodnocení na základě kritériímodelu CAF a bodovém hodnocení. Novinkou v příručce je zobrazení vazeb mezi principyexcelence a modelem CAF, ale také vazeb mezi kritérii modelu CAF, a to jak na úrovni celéhomodelu, tak na úrovni subkritérií.

Kapitola Jak provést sebehodnocení v praxi seznamuje s jednotlivými kroky procesusebehodnocení podle modelu CAF a nasměruje úřad k trvalému zlepšování v oblasti řízení kvality.

Kritéria modelu CAF 2020 – tato kapitola představuje jednotlivá kritéria modelu, jejich
rozdělení na subkritéria a příklady. Novinkou příručky je doplnění této struktury o konkrétní
návodné otázky, pomocí kterých lze provést hodnocení a zpracovat sebehodnotící zprávu.


Kapitola Bodové hodnocení zahrnuje doporučení ke dvěma způsobům bodového ohodnocení
celého procesu. Úřad může volit mezi klasickým bodováním a bodováním s jemným rozlišením, které zohledňuje celý cyklus PDCA.