Cíle projektu

Zřídit středisko, které rozšiřuje a zkvalitňuje péči při udržování čistoty a pořádku veřejného prostranství ve městě, při ochraně životního prostředí a veřejné zeleně na území města.

Popis řešení

Středisko městských služeb (SMS) nahrazuje dodávky služeb péče o čistotu a pořádek ve městě vykonávané prostřednictvím dodavatelských firem. Vychází ze zkušenosti jednotlivců vykonávajících veřejně prospěšné práce (jednoduché úklidové práce).

Řešení pomocí SMS reprezentuje a buduje systém postavený na veřejné službě, kde jsou nejlepší pracovníci oceněni nabídkou práce na dobu jednoho roku. Potom jim město pomáhá najít navazující práci prostřednictvím pracovní agentury. Pracovníci navíc mohou čerpat volno na vzdělávání související s přípravou na nové zaměstnání.

Řešení rozšiřuje a zkvalitňuje péči při udržování čistoty a pořádku veřejného prostranství, chrání životní prostředí a veřejnou zeleň na území města. SMS provádí i drobné opravy a údržbářské práce pro město, pro organizace zřízené městem, případně i pro jiné subjekty. Financování mzdových nákladů na zaměstnance SMS je realizováno z dotačních prostředků poskytnutých z úřadu práce nebo z grantů Evropské unie.

Řešení má velký sociální rozměr. SMS může být a je využíváno jako nástroj řešící nezaměstnanost. Nábor do SMS je zaměřen na dlouhodobě nezaměstnané občany, občany hůře uplatnitelné na trhu práce a obyvatele ze sociálně vyloučených lokalit.

Řešení vytváří nové pracovní příležitosti: pro obtížně umístitelné a dlouhodobě nezaměstnané uchazeče o zaměstnání evidované úřadem práce, pro osoby pobírající dávky v hmotné nouzi z důvodu zvýšení příspěvku na základě výkonu veřejné služby a činnosti pro trestané osoby v rámci alternativních trestů.

Hlavní přínosy a výsledky

  • SMS pomáhá svým zaměstnancům najít dlouhodobé řešení jejich situace (problémy s dluhy, s bydlením, nalezením dlouhodobé práce atd.).
  • Větší čistota města. SMS šetří městu finanční prostředky, které by muselo jinak vynaložit na objednávky prací u jiných dodavatelů.
  • Utlumení sociálního napětí ve městě, díky snížení nezaměstnanosti a zapojení pracovníků z vyloučených lokalit.
  • Vytvoření konkurenčního prostředí. Stabilizace nebo snížení cen ostatních dodavatelů.

Přenositelnost řešení

Projekt SMS je možné zřídit jakékoliv obci se sociálními problémy, jako je např. vysoká dlouhodobá nezaměstnanost v tzv. sociálně vyloučených lokalitách.

Možné překážky realizace

  • Dolaďování činností celého projektu během zkušebního provozu a administrativní nedostatky.
  • Změny vyvolané úpravou právních předpisů s působností na agendy sociálních služeb.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011