Město Čelákovice se nachází v okrese Praha-východ ve Středočeském kraji. www.celakovice.cz

Materiály zastupitelstva nejsou pouze usnesení

Vedení města Čelákovic na webových stránkách města zveřejňuje celou řadu materiálů spojených se zasedáním zastupitelstva. Samozřejmostí zde jsou pozvánky na zasedání, které obsahují program zasedání  a podkladové materiály, dále zápisy ze zasedání, usnesení zastupitelstva a také zápisy výborů zastupitelstva. Cílem zveřejňování je dle města zvýšení informovanosti občanů o jednání zastupitelstva města a současně popularizace aktivit samosprávy.

Součástí transparentní politiky Čelákovic je také on-line přenos z probíhajících zasedání, který zajišťuje externí poskytovatel. Videozáznamy ze zasedání se rovněž ukládají a zveřejňují. Webové stránky města byly doplněny také o archiv materiálů ze zasedání zastupitelstva. Usnesení a zápisy zastupitelstva zde jsou jednoduše dohledatelné zpětně do roku 1999. Zápisy finančního, kontrolního a dvou osadních výborů je možné dohledat zpětně do roku 2011.

Před realizací je potřeba vše promyslet

Před realizací muselo město v případě zveřejňování materiálů sjednotit formuláře pro zpracování podkladových materiálů a zápisů, proškolit úředníky a předsedy výborů v platné legislativě (zejména v oblastech ochrany osobních údajů, kompetencí orgánů nebo dodržování lhůt) a připravit prostředí na webových stránkách města. V případě on-line přenosů bylo nutné vybrat vhodného poskytovatele vysílání, čehož bylo dosaženo veřejnou zakázkou malého rozsahu, stanovit podmínky pro zabezpečení přenosu (smluvní a platební) a zajistit AV techniku a hladký průběh přenosu.

V počátku se tedy město potýkalo s vyššími vstupními náklady a také s nepříliš velkým zájmem poskytovatelů. Nicméně nakonec se službu podařilo zavést k plné spokojenosti občanů, kteří si ji pochvalují. V současné době i do budoucna město plánuje dále podporovat snahy o elektronizaci a transparentnost úřadu.

 

 

Použitá fotografie: Autor: CC BY 2.5