Cíle projektu

Cílem projektu bylo, především pro děti předškolního a školního věku, ale i pro jejich rodiče, zatraktivnit a obohatit cyklostezku Hodonín ZOO – hodonínská Doubrava.

Přiblížit cykloturistiku i dětem předškolního a školního věku. Přimět děti k aktivnímu odpočinku a zároveň je nenásilně naučit něco o regionu, ve kterém žijí, o přírodě a zvířatech, které mají kolem sebe.

Popis řešení

Koordinaci a řízení projektu provedl DSO Mikroregion Hodonínsko. Dalšími zainteresovanými stranami byly: město Hodonín, Lesy ČR,  Jihomoravský kraj – odbor ŽP; Rybářství s.r.o.

Podstatou projektu je vytvoření 10 ks dětských interaktivních tabulí umístěných podél naučné cyklostezky Hodonín ZOO – hodonínská Doubrava, v délce přibližně 2,5 km, která probíhá v chráněných lesech hodonínské Doubravy, jež jsou plné vzácné fauny a flory. Interaktivní tabule podávají dětem informace prostřednictvím lehké otázky a jednoduché odpovědi. Odpovědi je možné tipovat výběrem z nabídky několika obrázků.

Z cyklostezky je také dostupná hodonínská rybniční soustava. Děti tak mají možnost poznávat i vodní ptactvo a sladkovodní ryby.

Celkovou hodnotu řešení velkou měrou zvýšily v jeho prospěch realizované kreativní náměty zaměstnanců mikroregionu, které spočívaly zejména ve zhotovení naučných informačních tabulí sloužících k předání sdělení dětem zábavnou formou.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Spojení aktivního odpočinku dětí se vzděláváním.
  • Zvýšení využitelnosti a návštěvnosti cyklostezky.
  • Zlepšení zdravotního stavu obyvatel a rozšíření nabídky volnočasových aktivit.
  • Kladný vliv na cestovní ruch projevující se zvýšenou návštěvností dotčené lokality.

Přenositelnost řešení

Řešení je možné plnohodnotně využít při budování dalších cyklostezek a doprovodné turistické infrastruktury i v jiných mikroregionech či městech.

Možné překážky realizace

  • Nedostatečná trpělivost, kreativita a zapálení pro věc nebo chuť vytvořit něco nového pro děti.
  • Nízká finanční podpora.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2011