Cíle projektu

Zavedení nového systému přidělování finančních prostředků neziskovým organizacím, sportovním oddílům, zaměřených na děti a mládež ve městě Hodonín.

Hlavní cíle řešení: transparentní rozdělování veřejných prostředků neziskovým organizacím působícím v oblasti sportu ve městě; zpřístupnění finanční podpory města všem sportovním organizacím působícím v oblasti sportu ve městě; zjednodušení systému rozdělování dotací a tím snížení s tím spojené pracnosti, a zvýšení počtu podpořených dětí – členů sportovních organizací.

Popis řešení

Město vydává pro děti a mládež, které jsou členem sportovních oddílů, grantové poukázky. Tyto poukázky si vyzvedávají na městském úřadě rodiče těchto dětí, které je následně odevzdávají do sportovních organizací, které tyto děti navštěvují.

Každá poukázka má dvě části, to znamená, že je možné jednu část odevzdat do jedné sportovní organizace a druhou do jiné sportovní organizace. Jednotlivé sportovní organizace poté tyto poukázky odevzdají zpět na městský úřad.

Na základě celkového počtu odevzdaných poukázek je stanovena částka připadající na jednu poukázku (předem je stanovena celková částka určená na podporu sportovních organizací). Poté je dle počtu poukázek odevzdaných jednotlivými organizacemi stanovena částka připadající každé organizaci.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zavedení efektivnějšího způsobu přidělování grantů, jež zvýšil počet organizací i počet dětí, kterým byla poskytnuta finanční podpora.
  • Snížení časové náročnosti podávání i vyhodnocování žádostí a zlepšení transparentnosti přidělování grantů.
  • Snížení počtu stížností a dotazů ohledně systému fungování grantů pro sportovní oddíly zaměřující se na děti a mládež.
  • Jednoznačně pozitivní ohlasy od mnoha sportovních organizací a oddílů a také od rodičů sportujících dětí.
  • Spravedlivější rozdělení finančních dotací sportovním oddílům dle zájmu dětí o konkrétní sportovní odvětví.

Přenositelnost řešení

Toto řešení může být velmi snadno aplikováno u jakéhokoliv jiného územně samosprávného celku. Snadná přenositelnost tohoto přístupu na jiná města, obce či jiné organizace je dána jeho jednoduchostí, finanční nenáročností, a také tím, že není vázán na žádné specifické programové vybavení.

Možné překážky realizace

  • Povaha některých rodičů, kteří nejsou ochotni do sportovních aktivit svých dětí investovat vlastní finanční prostředky nebo obětovat dětem svůj čas.
  • Nezájem rodičů podporovat sportovní aktivity dítěte.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009

Použitá fotografie:

Mercy from Wikimedia Commons. Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6242164