V Jičíně jsou při vypsání zakázky zohledněny její dopady například na životní prostředí, etické nakupování v globální perspektivě, podpora vzdělávání, zajištění důstojných pracovních podmínek a snaha o korektnost financování poddodavatelského systému. Jičín je v tomto směru příkladem města, ve kterém si uvědomili, že odpovědnost veřejného zadávání nespočívá jen v ekonomické výhodnosti, ale také v sociální a environmentální odpovědnosti.

Město v roce 2018 zaneslo do své Směrnice o veřejném zadávání pasáž požadující, aby zadavatel při všech veřejných zakázkách zohledňoval jejich dopady na společnost a ekonomiku při minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí. Vychází přitom z usnesení vlády ČR ze dne 24. července 2017 č. 531, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy.

Jičín se specializuje na ekologická řešení, zajištění důstojných pracovních podmínek a odpovědných poddodavatelských vztahů a na podporu technického vzdělávání. Ekologicky šetrné prvky promítl například do objednávky tisku Jičínského zpravodaje (15 % hodnocení zakázky tvořilo kritérium ekologicky šetrného řešení – požadavky na papír z udržitelných a zákonných zdrojů a také na emise, spotřebu energie a nakládání s odpady při výrobě zpravodaje).

U podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek je pevnou součástí formuláře nabídky prohlášení o společensky odpovědném zadávání v oblasti pracovněprávních předpisů, předpisů zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví a ve vztahu ke vzdělávání.

Odpovědné veřejné zadávání město promítlo i do strategického plánu rozvoje Jičína, ve kterém počítá s opatřením koncepčního hospodaření s majetkem města a udržitelným a strategickým zadáváním veřejných zakázek. Starosta a tajemník městského úřadu přijali Deklaraci „Odpovědný úřad“, jejímž cílem je zmenšit dopady činnosti městského úřadu na životní prostředí (odpovědný nákup a spotřeba kancelářských potřeb, cateringu, úklidových a hygienických prostředků, ale i vzdělávání zaměstnanců).

Příklad je součástí publikace příkladů dobré praxe Přívětivý úřad obcí III. typu 2020

Více o soutěži zde: http://kvalitavs.cz/privetivy-urad-obci-iii-typu-2020/

 

Autor fotografie: David Paloch (User:Caroig) – Původní stránka s popisem souboru byla zde. Všechna následující uživatelská jména odkazují na projekt en.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21924056