Ve dnech 1. – 2. června 2017 proběhl v moderních prostorách univerzitního kampusu Masarykovy univerzity v Brně druhý ročník konference Moderní veřejná správa, kterou organizuje odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy pod záštitou JUDr. PhDr. Petra Mlsny, Ph.D., náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy, práva, archivnictví a správních agend pověřeného řízením sekce veřejné správy.

Konference představila příspěvky 80 řečníků ze všech úrovní veřejné správy. Pro více než 350 účastníků byly připraveny celkem tři sály. První se věnoval legislativním novinkám ve veřejné správě s dopadem na obce a kraje, zbylé dva byly věnovány programu 12. Národní konference kvality ve veřejné správě a tematice eGovernmentu.

Na zahájení konference s úvodními slovy vystoupili náměstek ministra vnitra JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek, první náměstek primátora statutárního města Brna Mgr. Petr Hladík a děkanka Právnické fakulty Masarykovy univerzity doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.

V bloku shrnujícím aktuální stav české veřejné správy vystoupili JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., který shrnul nové zákony s dopadem na veřejnou správu, náměstek ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josef Postránecký, který shrnul postup aktivity sekce státní služby, senátorka RNDr. Jitka Seitlová, která jako místopředsedkyně Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí představila aktuální činnost tohoto výboru, ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí Ing. Miroslav Matej, Ph.D. představil novinky zákona o rozpočtové odpovědnosti a Mgr. Pavel Drahovzal, člen předsednictva Komory obcí Svazu města a obcí ČR a RNDr. Jan Hodovský, ředitel Kanceláře Asociace krajů ČR představili co aktuálně nejvíce trápí obce a kraje. O aktuálním stavu veřejné správy u sousedního Slovenska promluvil Ing. Adrián Jenčo, generální ředitel sekce veřejné správy slovenského Ministerstva vnitra.

V rámci programu konference bylo také znovu předáno ocenění Ministerstva vnitra pro osobnost veřejné správy, tentokrát si ocenění převzaly dvě osobnosti: Ing. Karol Siwok, ředitel územního pracoviště Ostrava Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Ing. Theodor Sojka, tajemník Magistrátu města Chomutova.

V rámci 12. Národní konference kvality ve veřejné správě byly posluchačům představeny příklady dobré praxe a plán podpory Ministerstva vnitra pro rozšíření řízení kvality ve veřejné správě. Během slavnostního večera, který se konal v historických prostorách hradu Špilberk, byly předány Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě. Ocenění převzalo celkem devět měst, přičemž šest obdrželo bronzový stupeň a tři stříbrný stupeň ocenění. Stříbrné ocenění převzaly: obec Křižánky za uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni splněním kategorie „B“ místní Agendy 21 a statutární město Děčín a městská část Praha 6 – oboje za uplatňování systému managementu dle ISO norem.

Z dalšího programu bylo hovořeno o novele stavebního zákona, o novinkách v pohřebnictví, o zákonu o řízení a kontrole veřejných financí, nových pravidlech pro ochranu osobních údajů nebo podrobně o pokrocích v naplňování dokumentu Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014-2020. V posledně jmenovaném bloku pracovníci odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy představili například revizi územně správního členění státu, metodiku sběru dat, aktuálně vyvíjenou webovou aplikaci dostupnosti veřejné správy nebo plán vzdělávacích aktivit pro zastupitele, především v otázce finančního řízení. V neposlední řadě se diskutovaly také možnosti meziobecní spolupráce a dobrovolných svazků obcí a byly předneseny příklady dobré praxe čerpání evropských prostředků v rámci místní veřejné správy.

Pro účastníky byly připraveny také informační stánky s poradenstvím, metodikami a dalšími materiály. Konference proběhla s podporou Národní politiky kvality, Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Jihomoravského kraje a statutárního města Brna.

Ke stažení:

Kontaktní osoby:

Ing. Edita Hudíková,  Tel: 974 816 625, e-mail: edita.hudikova@mvcr.cz

Mgr. Filip Zavřel, Tel: 974 817 404, e-mail: filip.zavrel@mvcr.cz

Ing. Lenka Švejdarová, (pro kvalitu ve veřejné správě), Tel: 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz

Odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, 7. 6. 2017

« z 2 »