Získané ocenění

Ocenění „Organizace dobré veřejné služby“ v kategorii Prokazatelné uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní úrovni splněním kategorie „B“ oficiální sady Kritérií místní Agendy 21 stříbrného stupně Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě.

Aplikovaný přístup

Městská část Praha 14 realizuje témata místní Agendy 21 na svém území od roku 2009. Využila tento nástroj určený ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení a k zavedení principů udržitelného rozvoje se záměrem propojit jej s již plošně zavedenými zásadami řízení kvality, resp. se záměrem plně včlenit kritéria MA 21 do procesů uplatňovaného systému managementu vybudovaného dle požadavků ISO 9001.

V roce 2011 MČ Praha 14 poprvé dosáhla kategorie „C“, kterou udržovala do roku 2017. V roce 2018 uceleně a systematicky aplikovala principy udržitelného rozvoje a aktivity k zajištění dobré a udržitelné kvality života a životního prostředí do praxe a obhájila kategorii „B“ místní Agendy 21. Prokázala tak naplnění 10 základních témat udržitelného rozvoje v souladu s mezinárodními Aalborskými závazky.

Rozsah a průběh realizace

MA 21 je zavedena v celé organizaci. Z hlediska přínosu kvalitě veřejné správy organizace realizovala rozsáhlý projekt Optimalizace a profesionalizace úřadu MČ Praha 14, jehož ověřeným výsledkem je trvalé zvyšování kvality veřejné správy a strategického plánování. MČ postupně dílčí aktivity MA 21 přenáší i na zřizované organizace, např. energetický management, příprava a realizace energeticky úsporných opatření, odpovědné a udržitelné nakupování apod. Obhájení kategorie „B“ MA 21 odráží dlouhodobou, intenzivní, společnou a systematickou spolupráci všech zaměstnanců úřadu, postoj politického vedení a správné nastavení procesů systému managementu kvality.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Zvýšení úrovně procesů a tím nastavení komplexnějšího rozsahu a pojetí systému řízení.
  • Aktivní přístup a podpora radních, vedení úřadu a zaměstnanců k zdokonalování procesů systému řízení. Zvýšení povědomí zainteresovaných osob o vzájemných souvislostech, vzájemném působení a vazbách mezi procesy v systému řízení.
  • Koncepční a systematický přístup k participaci, spolupráce s neziskovými organizacemi a podnikatelským sektorem při plánování rozvoje Prahy 14.
  • Měření a hodnocení procesů a trendů udržitelného rozvoje

Chceme být městskou částí, kde se našim obyvatelům bude dobře žít. Chceme neustále zlepšovat úroveň a kvalitu života na naší městské části při respektování podmínek udržitelného rozvoje, všestranně se rozvíjet a zároveň šetřit životní prostředí.

Příklad je součástí publikace Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě 2017 a 2018: Příklady dobré praxe.

 

Autor fotografie: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=78969126