Cíle projektu

Nahrazení většiny stávajících informačních systémů novým informačním systémem IS PROXIO. Současně došlo k integraci IS PROXIO se stávajícím ekonomickým a personálním informačním systémem, dále se spisovou službou a geografickým informačním systémem.

Dílčí cíle: vytvoření jednotného aplikačního rozhraní pro většinu agend činností vykonávaných úřadem městské části; nahrazení stávajících nevyhovujících IS včetně různých lokálních aplikací; integrace s ostatními důležitými IS; centralizace řízení přidělování přístupů k aplikacím a datům; minimalizace zdrojů souvisejících s úpravou příslušných procesů jednotlivých činností úřadu; centralizace evidencí subjektů, objektů a prvků místopisu.

Popis řešení

Městská část Praha 3 v rámci pilotního projektu Magistrátu hlavního města Prahy nahradila většinu stávajících informačních systémů novým informačním systémem IS PROXIO. Současně byla implementována integrace IS PROXIO s ekonomickým a personálním informačním systémem, se spisovou službou a s geografickým informačním systémem.

Navržené řešení se od ostatních liší především v tom, že nemá ambice být jediným „vše řešícím“ informačním systémem od jednoho dodavatele, ale integruje své funkční celky s dalšími specializovanými (resp. úzce zaměřenými) informačními systémy. Vytváří tak ucelený funkční komplet.

Informační systém PROXIO je tvořen jednotlivými moduly, které mají přesně dané určení v rámci celého řešení a které jsou vzájemně integrovány. Celé řešení je strukturovaně rozděleno do jednotlivých vrstev: registry, evidence vlastních dat úřadu, agendy, řízení zdrojů.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Náhrada některých dosavadních aplikací využívaných na úřadě. Realizace integračních nástrojů, které propojují jednotlivé IS využívané na úřadě.
  • Jednoznačná identifikace jednotlivých subjektů a objektů vůči celostátním číselníkům a učinění prvního kroku ke sjednocení centrálních evidencí subjektů a objektů v rámci veřejné správy hl. m. Prahy.
  • Zprovoznění nového a zcela funkčního a produktivního integračního rozhraní.
  • Úspěšná akceptace řešení zaměstnanci úřadu.
  • Centralizace registrů v rámci celého města Prahy (provozovaných v rámci Magistrátu Hlavního města Prahy).

Přenositelnost řešení

Řešení je možné aplikovat i v dalších pražských městských částech, případně v dalších větších úřadech v rámci cele ČR, které chtějí zdokonalit či zavést komplexní informační systém pokrývající širokou škálu činností a agend daného úřadu.

Možné překážky realizace  

  • Počáteční náklady na pořízení informačního systému.
  • Odladění celého systému a správně nastavení modulů využívaných na daném konkrétním úřadě.
  • Odbourání strachu u zaměstnanců ze zavádění nových, neznámých technologií.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009

 

Použitá fotografie:

Autor: Wakowlk – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24115174