Cíle projektu

Snížit procentuální míru nezaměstnanosti v městě Most a okolí, která je dlouhodobě jedním z nejzávažnějších sociálních i ekonomických problémů.

Popis řešení

Řešení se zabývá snižováním nezaměstnanosti ve městě Most, a to především pro dlouhodobě nezaměstnané se základním vzděláním, kteří mnohdy patří k romské národnostní menšině obývající deprivované lokality města.

Podstatou řešení je zapojení obyvatel deprivovaných lokalit do úklidu, běžné údržby, rekonstrukcí a revitalizačních prací budov a veřejných prostranství, které v nich neustále probíhají. Nezaměstnaní jsou vyjmuti z evidence Úřadu práce a přijati do pracovního poměru u příslušného zaměstnavatele v intencích zvláštní podmínky zákona o veřejných zakázkách. Ti nejlepší po skončení veřejné zakázky dostávají u tohoto zaměstnavatele trvalou práci.

Řešení vzniklo ve spolupráci města Most, Úřadu práce Most a Agentury pro sociální začleňování Úřadu vlády ČR.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Značné úspory nákladů veřejných rozpočtů určené pro nezaměstnané občany.
  • Zvýšení předpokladů pro umístění na trhu práce pro skupinu uchazečů o zaměstnání s dosaženým pouze základním vzděláním.

Přenositelnost řešení

Řešení může být aplikováno v jakémkoliv územně samosprávném celku nebo k tomu účelu zřízené společnosti.

Možné překážky realizace

Zvláštní podmínka v sociální oblasti nemůže být uplatněna s požadavkem na jinou lokalitu, než lokalitu sídla zadavatele veřejné zakázky.

 

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2013

Autor fotografie: Ladislav Faigl – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10030012