Celkový počet zaměstnanců krajů, měst a obcí činil v roce 2015 v průměrném přepočteném stavu dle údajů Ministerstva financí České republiky a Informačního systému o platech 80 712 osob.

Z toho bylo zaměstnanců ve městech a obcích 72 515 a na krajských úřadech včetně Prahy 8 198 osob. Téměř 90 % zaměstnanců územ­ních samosprávných celků tedy tvoří zaměst­nanci obcí a měst. Úřady krajů a hlavního města Prahy zaměstnávají pouze 10 % ze všech výše zmíněných zaměstnanců.

Zaměstnanci územně samosprávných celků se dělí do různých skupin, a to na zaměst­nance, úředníky, vedoucí úředníky a vedoucí úřadu. Úředníkem je pouze zaměstnanec, který se podílí na výkonu správních činností daného úřadu. Vedle řadových úředníků se vyčleňují vedoucí úředníci a vedoucí úřadu, kterým je tajemník nebo ředitel úřadu, dle typu úřadu. Tajemníkem je v případě obecních úřadů, městských úřadů, úřadů statutárních měst, úřadů jejich případných městských částí a úřadů městských částí Prahy. Ředitelem je pouze v případech krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy.

V obcích nebo městech, kde není funkce ta­jemníka úřadu zřízena nebo kde není ustano­ven, plní úkoly vedoucího úřadu starosta.

Na úředníky územně samosprávných celků jsou ze zákona kladeny kvalifikační a vzdělávací nároky, které musí každý z nich splnit. Pro rozvoj schopností úředníků proto funguje systém vzdělávání, který je detailněji popsán o několik stránek dále v následující kapitole.

Připomeňme, že k 1. 1. 2003 bylo převedeno z okresních úřadů 19 050 zaměstnanců na územní samosprávné celky. Z toho města a obce rozšířenou působností zaměstnaly 12 984 osob a na krajské úřady nastoupilo 2 076 osob. Nárůstem svěřených agend od roku 2003 vzrostl počet zaměstnanců krajů o více než jednu třetinu (asi 38 %), od r. 2008 se zvýšil asi o 7 %. Tendence v počtu zaměst­nanců je tedy posledních pět let spíše ustá­lená, respektive od roku 2010 přibylo 108 zaměstnanců krajů a 152 zaměstnanců magis­trátu Prahy.

Za poslední roky nedošlo k významnému po­hybu v počtu zaměstnanců všech obcí a krajů, a to včetně Prahy. Detail tří posledních let ukazuje minimální nárůst v počtu zaměst­nanců. V krajích roste celkový počet zaměst­nanců za toto období o cca 100 ročně, zatímco v obcích o cca 1 000 osob ročně.

ZPĚT