Cíle projektu

Vytvoření webové aplikace umožňující veřejnosti podávat elektronickou formou žádosti o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury, a to prostřednictvím internetových stránek města.

Popis řešení

Řešení nahrazuje dosavadní praxi vyplňování jednotlivých žádostí o vyjádření k existenci sítí technické infrastruktury jednotlivým správcům sítí v papírové podobě. Také odpadlo pracné zjišťování adres správců v relevantní lokalitě.

Řešení je webová aplikace, která umí pro konkrétní lokalitu žadatele vygenerovat relevantního správce sítě a nabídnout žadateli příslušný elektronický formulář na vyplnění žádosti. Po vyplnění formuláře odešle aplikace žádost správci sítě, kterému přísluší.

Zavedená služba je návodná pro žadatele, kteří běžně podobné záležitosti nevyřizují a potřebují vyřídit např. jeden stavební záměr „za život“. Tato služba proto přináší vysoký komfort nejenom pro laickou veřejnost, ale i pro zaměstnance úřadu.

Zavedená služba zvyšuje efektivnost práce a přináší časové úspory všem osobám podílejícím se na proceduře vyřizování žádostí: zaměstnanci úřadu, klienti, stavebníci, projektanti a další.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Obrovský zájem veřejnosti o využívání služby.
  • Vysoký komfort výsledné služby pro všechny zainteresované strany.

Přenositelnost řešení

Řešení je přenositelné na další municipality. Musí být ovšem podporováno ze strany vedení města a zaměstnanců.

Možné překážky realizace

  • Schválení potřebných peněžních prostředků v rámci rozpočtu města.
  • Nedostatečná propagace nabízené služby.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2012