Cíle projektu

Zvýšení efektivnosti a profesionalizace správy finančních prostředků klientů Odboru sociální péče rozšířením využití stávajících softwarových a programových nástrojů.

Popis řešení

Podstata řešení spočívá v uplatnění dostupných programových a softwarových nástrojů tak, že zaměstnanci Odboru sociální péče nepřicházejí do kontaktu s finanční hotovostí. Nemusejí hotovost vyplácet klientům dle předepsaných denních nebo týdenních limitů, popř. v hotovosti hradit náklady třetím osobám. Implementací řešení se zefektivnil celý proces správy finančních prostředků. Z pohledu zaměstnanců Odboru sociální péče je zcela bezpečný a kontrolovatelný.

Základ řešení spočívá také v převedení správy prostředků včetně správy hotovosti do působnosti Ekonomického odboru. Řešení je tvořeno následujícími aktivitami: založení a administrace dvou pokladních knih pro cizí prostředky (pokladna depozitní hlavní a pokladna depozitní vedlejší), založení a administrace knihy poukazů pro cizí prostředky a pro bezhotovostní převody prostředků klientů do zařízení sociální péče, založení a administrace knihy došlých faktur pro cizí prostředky a pro bezhotovostní úhrady výdajů klientů formou faktur.

Řešení dává návod jak zajistit sledování a správu prostředků v působnosti Odboru sociální péče, které do jeho implementace nebyly pokryty ani rozsahem prací a úkonů v působnosti Odboru sociální péče, ani programovými nebo SW nástroji.

Implementované řešení navíc potvrzuje správnost a úplnost Odborem sociální péče vytvořeného „Metodického postupu k nakládání s finančními prostředky klientů sociální péče“. Výsledkem úspěšné implementace řešení je současná úzká spolupráce Ekonomického odboru s Odborem sociální péče při provádění měsíčních inventarizací prostředků klientů.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Úspora finančních prostředků městské části díky použití stávajících programových a SW nástrojů.
  • Zaměstnanci Odboru sociální péče již nepřicházejí do kontaktu s finanční hotovostí.
  • Zvýšení efektivnosti a bezpečnosti celého procesu správy finančních prostředků klientů včetně jeho kontroly.

Přenositelnost řešení

Možno uvažovat o rozšíření námětu na ostatní MČ, případně další obce.

Možné překážky realizace

Možnou překážkou realizace může být patrně pouze nechuť zaměstnanců zainteresovaných útvarů úřadu ke spolupráci.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2017

 

Autor fotografie: Sveter („Petr Šmerkl, Wikipedia“) – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10706449