Cíle projektu

Předkládané řešení mělo za cíl zavedení mentoringu na Magistrátu hl. města Prahy, čili profesionálního vztahu dvou osob založeného na identifikování mentorů z řad zaměstnanců, kteří budou předávat na pracovištích úřadu své znalosti a zkušenosti určeným spolupracovníkům (mentorovaným). Mentoři budou tyto pracovníky provázet v určité agendě nebo tématu a pomáhat jim s nalezením správného směru k řešení.

Projekt souvisí se zaváděním dalšího vzdělávání na úřadě. Cílovými skupinami projektu jsou úředníci Magistrátu hl.m. Prahy v roli mentorů a mentorovaní úředníci z řad nově nastupujících zaměstnanců.

Popis řešení

Řešení spočívalo ve vytvoření metodiky a modulu mentoringu pro úředníky Magistrátu hl. m. Prahy. Klíčové aktivity projektu jsou následující: zpracování metodiky, vytvoření manuálu, výběr mentorů a výběr mentorovaných, vzdělávání mentorů, zpracování dvou příruček pro mentorované, pilotní ověření mentorování a vyhodnocení zpětné vazby a průběžný monitoring a vyhodnocení výsledku projektu.

Na projektu se podíleli pracovníci Magistrátu hlavního města Prahy a dále pracovníci poradenské agentury ze soukromého sektoru.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Motivování zaměstnanců a jejich zapojení do řešení důležitých úkolů.
  • Vytvoření potřebného prostoru k maximálnímu využití schopností zejména nových zaměstnanců.
  • Zkrácení doby, ve které se noví zaměstnanci seznamují s prostředím svého pracoviště. Umožnění jejich podrobné seznámení se s úřadem, a to po stránce profesní, institucionální a lidské.
  • Budování mezilidských vztahu na pracovišti a tím i posílení soudržnosti a kooperace pracovních týmů.
  • Mentoři získávají v mnoha případech nový úhel pohledu na chod úřadu, na pracovní prostředí a pracovní klima.

Přenositelnost řešení

Projekt je možno doporučit všem organizacím veřejné správy, které chtějí urychlit předávání znalostí a zkušeností mezi pracovníky s dlouhodobou praxí a začínajícími pracovníky.

Možné překážky realizace

Nevyskytují se.

Soutěžící o Cenu Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2009

Použitá fotografie:

Sergey Ashmarin, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38296402