Vyhlášen nový ročník Cen ministerstva vnitra za kvalitu a inovace

Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě jsou udělovány od roku 2005.

Ministerstvo vnitra vyhlašuje 16. ročník soutěže o Ceny MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě (2023/2024).

Ministerstvo vnitra podporuje zavádění nástrojů řízení kvality ve veřejné správě prostřednictvím metodického vedení, koordinace a oceňování těch, kteří s kvalitou začali nebo se jí již systematicky věnují. Jednou z metod je i udělování Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě.

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími orgány veřejné správy zpracovalo koncepci Klientsky orientovaná veřejná správa, jejíž součástí je podpora řízení kvality ve veřejné správě – konkrétní opatření jsou obsažena ve specifickém cíli 3.2 Rozšířit aplikaci trvale udržovaných systémových přístupů k řízení kvality.

Kontaktní osoba pro poskytování informací:

 • K Cenám MV za kvalitu ve veřejné správě pro žadatele z ÚSC a k Cenám MV za inovace ve veřejné správě – Ing. Lenka Švejdarová, odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy, tel. 731 437 351, e-mail: lenka.svejdarova@mvcr.cz.
 • K Cenám MV za kvalitu ve veřejné správě pro žadatele ze služebních úřadů – Ing. Lenka Kittnerová, oddělení strategie státní služby, tel. 731 699 934, e-mail: lenka.kittnerova@mvcr.cz.

Základní principy soutěže o Cenu MV za kvalitu a inovace ve veřejné správě

 • je vhodné ocenit každé významné úsilí o zlepšování kvality s akceptací různých přístupů k řízení kvality ve veřejné správě
 • je vhodné mít vyšší ocenění pro organizace VS, které prokazatelně dosáhly dobré kvality a řízení kvality se věnují dlouhodobě
 • je vhodné mít i zvláštní ocenění pro dobré nápady, které nemusí splňovat kritéria pro některou z Cen MV za kvalitu ve veřejné správě, ale jejich nápad může být přenositelný a využitelný v řadě dalších organizací
 • je vhodné mít vytvořen transparentní proces hodnocení, kdy udělení odpovídající Ceny MV bude nezpochybnitelné

Stanovení typů a úrovní cen:

 • Ceny MV za kvalitu ve veřejné správě
  • Cena MV za zavedení přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která nově zavedla vybraný přístup k řízení kvality a zahájila cestu k řízení kvality zaměřenou na klienta úřadu, a/nebo občana.
  • Cena MV za dlouhodobé uplatňování přístupu k řízení kvality ve veřejné správě je udělena organizaci, která dlouhodobě uplatňuje vybraný přístup k řízení kvality a současně realizovala významnou aktivitu/ projekt přispívající k rozvoji řízení kvality veřejné správy.
  • Organizace veřejné správy mají dále možnost ucházet se o Národní cenu kvality ČR, kterou vyhlašuje Rada kvality České republiky při Ministerstvu průmyslu a obchodu.
 • Cena MV za inovace ve veřejné správě
  • Cena MV za inovaci cílenou na občana je udělena za inovativní řešení, které zvýší kvalitu služeb občanům.
  • Cena MV za inovaci cílenou na zaměstnance organizace je udělena za inovativní řešení, které  zkvalitní podmínky pro práci zaměstnanců organizací a podpoří jejich dobrý vztah k zaměstnavateli.
  • Cena MV za digitalizaci úřadu je udělena za inovativní řešení, které zefektivní procesy a zvýší výkonnost organizace s využitím digitálních nástrojů.
  • Cena MV za digitalizaci služeb zákazníkům je udělena za řešení, které přispěje k realizaci práva občanů na digitální službu, zejména při naplňování zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby.

Přihlášky:

Soutěž o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovace ve veřejné správě se řídí platným statutem soutěže pro aktuální rok vyhlášení soutěže.

Pro přihlášení do soutěže vyplní uchazeč příslušný formulář (vždy zvlášť za řízení kvality či inovace).

Uchazeč volí stupeň ceny, o jaký bude soutěžit dle svých zkušeností, pokročilosti v používání metod kvality a stanovených kritérií. Vyplněné přihlášky je nutné nejpozději do určeného data pro aktuální soutěžní ročník zaslat prostřednictvím datové schránky na Ministerstvo vnitra ČR:

 • ID datové schránky pro uchazeče o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě z územních samosprávných celků, jejich orgánů a jimi zřízených organizací v oblasti veřejné správy, sdružení či svazků obcí a správě a o Ceny Ministerstva vnitra za inovace ve veřejné správě z organizací veřejné správy je 6bnaawp.
 • ID datové schránky pro uchazeče o Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě ze služebních úřadů je 9iutsan.

Ke stažení: