Cíle projektu

Hlavním cílem řešení je snaha iniciovat a finančně podpořit aktivity místních občanů a místních neziskových organizací přispívajících k realizaci MA 21. Související dílčí cíle jsou: realizace společného grantu, zajištění prostředků na aktivity MA21, úspora výdajů na aktivity MA 21, transparentní rozdělování prostředků, udržení spolupráce nadace a města i do budoucna.

Popis řešení

Podstatou řešení je realizace společného grantu města Strakonice a Komunitní nadace Blanicko – Otavské zaměřeného na podporu aktivit místní Agendy 21, na jehož výši se oba partneři podílejí stejnou částkou.

Konkrétně se jedná o podporu akcí a projektů reagujících na problémy identifikované na každoročním Fóru zdravého města Strakonice. Kromě toho se jedná: o podporu dobrovolnictví, o zapojování občanů do komunitních aktivit, o podporu místních nestátních neziskových organizací. Řešení má následující charakteristiku:

  • Napomáhá spolupráci veřejného a neziskového sektoru v souladu s tématy místní Agendy 21.
  • Z pohledu města šetří veřejné prostředky. Z pohledu nadace zdvojnásobuje výši prostředků určených na podporu aktivit MA 21.
  • Posiluje neziskovou organizaci. Šetří její finanční zdroje, propaguje ji a tím jí napomáhá budovat spolupráci s dalšími městy v regionu.
  • Tvoří potenciál pro šíření dobré praxe „spolupráce města a nadace“.
  • Zakládá společnou hodnotící komisi města a nadace za účelem rozdělování finančních prostředků transparentním způsobem.
  • Posiluje profesionalitu příjemců prostředků, resp. učí je postupům vyřizování grantů, což zvyšuje jejich budoucí šance na získání zdrojů i od jiných subjektů.

Celková finanční částka grantu je administrována nadací. Jednotlivé dílčí granty k podpoře místních občanů a místních neziskových organizací vybírá a doporučuje společná hodnotící komise složená ze zástupců města a nadace. Komisí navržené granty schvaluje rada města i správní rada nadace.

Hlavní přínosy a výsledky

  • Uskutečněním společného grantu byly zajištěny prostředky potřebné na realizaci aktivit MA21.
  • Úspora výdajů města.
  • Finanční prostředky jsou při zapojení hodnotící komise rozdělovány transparentním způsobem.

Přenositelnost řešení

Řešení může být použito i v jiné organizaci veřejné správy, a to v celém rozsahu nebo v modifikované podobě.

Možné překážky realizace

  • V okolí organizace veřejné správy není dostupná vhodná regionální nadace ke spolupráci.

Cena Ministerstva vnitra za inovaci ve veřejné správě – ročník 2012

Autor fotografie: Adámoz – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71177709